GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 25.09.2020, svátek má Zlata
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

 

Daňové přiznání

 

 

Většina lidí stále vyplňuje přiznání ručně v papírové podobě. Formulář se od loňského roku nezměnil.

 

 

ilustracni foto

 

 

Formulář daňového přiznání získáte v papírové podobě na každém finančním úřadě, v elektronické podobě si ho můžete zdarma stáhnout na internetu. Vždy si však překontrolujte, zda máte správnou verzi označenou jako vzor č. 18. K přiznání náleží i případné přílohy, nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3.


Jako pomůcku můžete při vyplnění přiznání využít i oficiálních pokynů (vzor č. 19), které si společně s přiznáním a jeho přílohami můžete stáhnout na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/123.html?year=.


Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem, řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby úřadu, a to čitelně hůlkovým písmem.


Bude-li vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů nedostatečné, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy přiznání na řádku "Další přílohy výše neuvedené". Nevyplněné řádky nebo oddíly proškrtněte, a nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je nepřikládejte.


Měna a zaokrouhlování


Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte-li i příjmy ze zahraničí, budete je muset přepočítat pomocí následujících kurzů. Nevedete-li účetnictví, máte tři možnosti:


- Buď použijte jednotný kurz stanovený oficiálním pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-8.


- Nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj uskutečnili. Najdete je podle data na webových stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu.


- Nebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí, třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roku. Vedete-li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které v účetnictví uplatňujete.


Není-li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, například prostřednictvím amerického dolaru, či eura.


Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu výpočtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa.


Přehled jednotných kurzů nejdůležitějších cizích měn


1 CAD = 19,09 CZK
1 EUR = 25,25 CZK
1 GBP = 30,19 CZK
1 CHF = 20,87 CZK
1 PLN = 5,98 CZK
100 RUB = 63,65 CZK
1 USD = 19,14 CZK


Ke dni 13. 2. 2012


Daňový formulář

Strana 1


Záhlaví (viz obr. 1)


První strana daňového přiznání je informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních údajů a k podrobné identifikaci poplatníka.


Do prvního rámečku s názvem
"Finančnímu úřadu v, ve, pro" napište zbývající část názvu vašeho místně příslušného finančního úřadu, kterému přiznání podáváte. Podívejte se na předchozí informace v části "Kde přiznání podat".


Řádek 01


Pokud máte daňové identifikační číslo neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o registraci, vepište ho do řádku 1.


Řádek 02


Pokud DIČ nemáte, na řádek 2 vyplňte vaše rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné.


Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte vaše datum narození ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 26. května 1967 napíše 670526/0000.


Řádek 03


V řádku 3 křížkem označte, zda podáváte řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání.


Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první v řadě za příslušné zdaňovací období a v řádném termínu (více viz část "Termíny pro podání přiznání).


Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno rovněž v řádném termínu, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném přiznání opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula.


O dodatečné přiznání se pak bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/nižší, nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přiznání již uplynula.


V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést i datum, kdy jste nové skutečnosti vedoucí ke změně vaší daňové povinnosti zjistili. Toto datum nemůže být zvoleno náhodně. V případě zvýšení vaší daňové povinnosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.


Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách.


Řádek 04


Řádek 4 společně se související kolonkou "Datum" se obvykle vůbec nevyplňuje.


Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do následujících lhůt:
A - do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku.
B - do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy.
C - do 15 dnů ode dne podání návrhu na zrušení konkurzu.
D - do 15 dnů ode dne zrušení konkurzu.
E - do 15 dnů ode dne splnění jiného způsobu řešení úpadku.
F - do 15 dnů ode dne přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně.
G - za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno.
I - do 6 měsíců po úmrtí poplatníka.
Je nutné, aby se pozůstalí poplatníka mezi sebou dohodli, kdo z nich za zemřelého přiznání podá.


Řádek 05


V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 2. července 2012 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 2. dubna 2012 uložena na podatelně u vašeho místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 2. dubna odeslat poštou, jako tomu bylo v minulých letech.


Řádek 05a


V řádku 5a křížkem označte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem. Tato povinnost se vás dotkne, když jste v minulém a předminulém roce splnili dvě z následujících tří podmínek:


- aktiva více než 40 milionů korun,


- roční obrat více než 80 milionů korun a


- průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více
než 50.


Pod nadpisem přiznání je kolonka, do které vepište, za které zdaňovací období daňové přiznání podáváte. Pokud ho podáváte za loňský kalendářní rok, uveďte pouze číslici 2011.


Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpodobně využijete spíše dvě kolonky, kde uvedete, za jakou část zdaňovacího období (kalendářního roku) přiznání podáváte.


1. ODDÍL


Údaje o poplatníkovi


Řádky 06-11


V 1. oddílu přiznání (viz obr. 2) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje.


Do řádků 12 až 18 napište svoji aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště, či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání.


Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, kdyby vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání.


Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.


Řádky 29 a 29a vyplníte pouze tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území České
republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat - s výjimkou studentů a osob, které se v Česku léčí.


V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde jsou vám zdaněny vaše celosvětové příjmy.


Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/kody statu.pdf.


Do řádku 29a pak vyplňte výši svých celosvětových příjmů v českých korunách, tj. jak českých, tak zahraničních příjmů. Berní úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.


V řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahraniční osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.


Máte-li tedy například přímý či nepřímý podíl v zahraniční společnosti dosahující alespoň čtvrtiny na základním kapitálu či hlasovacích právech nebo se podílíte na vedení zahraniční společnosti, zaškrtněte, či uveďte v tomto políčku "ano".


O dalším postupu rozhodne to, kolika druhů příjmů jste v roce 2011 dosáhli. Pokud jich máte více, budete se v rámci formuláře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete.


Příjmy ze zaměstnání


Přesuňte se ve formuláři na:


2. ODDÍL


Dílčí základ daně, základ daně, ztráta


1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
(viz obr. 3)


Nemáte-li příjmy ze zahraničí:


Řádek 31


Uveďte součet příjmů neboli hrubých mezd od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, které jste obdrželi do
31. ledna 2012. Pokud jste po 31. lednu 2012 obdrželi příjmy, které se vztahovaly k předchozím obdobím, na řá-
dek 31 je uveďte rovněž.


Údaje o svých příjmech můžete zjistit například z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2011", které vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel. Pro tento účel lze využít oficiálního formuláře dostupného na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2012/5460 19.pdf.


Řádek 32


Z potvrzení od vašeho zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, získáte také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 32. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, kterou za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl. Dále přejděte rovnou k řádku 34 a následně 36. Řádky 33 a 35 nevyplňujte.


Řádek 34


Na tomto řádku pouze sečtěte řádky 31 a 32. Tato částka by se měla rovnat řádku/řádkům 8 "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2011". Stejnou částku pak vyplníte na řádku 36. Nemáte-li příjmy ze zahraničí, máte tím tuto část přiznání hotovou.


Máte-li příjmy ze zahraničí, musíte navíc použít ještě následující postup:


Mzdu za práci v zahraničí do přiznání uveďte pouze tehdy, jestliže jste v České republice daňovým rezidentem. Jedině tak ji zde zdaníte, a proto i uvedete do daňového přiznání.


Jak již bylo zmíněno, za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na váš úmysl se v něm trvale zdržovat.


Vaše rezidentství v Česku může změnit ještě smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která zpravidla ve svém článku 4 stanoví podmínky pro určení daňového rezidentství. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled smluv.html.


Pokud jste českým daňovým rezidentem a pobíráte mzdu i v zahraničí, vezměte její roční úhrn v hrubé výši (tedy nesnížený o zahraniční daň a případné odčitatelné položky) a uveďte ji na řádek 31 v korunách spolu s příjmy od zaměstnavatelů v České republice (viz výše).


Přepočet proveďte dle instrukcí uvedených výše v části "Měna a zaokrouhlování".


Následně uveďte na řádek 32 pojistné, které by váš zahraniční zaměstnavatel odvedl, pokud by se jednalo o zaměstnání v tuzemsku, tzn. vynásobte váš hrubý zahraniční příjem koeficientem 0,34 a o výsledek zvyšte řádek 32. Zvýšení přitom proveďte maximálně o částku 605 636 korun.
Další postup při vyplňování přiznání bude záviset na tom, v jakém státě jste své zaměstnávání vykonávali:


1. Ve státě, s nímž Česko tuto smlouvu neuzavřelo: přejděte na řádek 33 a uveďte do něj daň, kterou jste ve státě zaměstnání odvedli. Dále vyplňte řádek 34.


2. Ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění: z příslušné smlouvy si zjistěte (zpravidla v článcích 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se bude na vaši zahraniční mzdu aplikovat.


- V případě příjmů ze závislé činnosti se nejčastěji aplikuje metoda zápočtu odvedené daně v zahraničí oproti dani v České republice, jejíž použití vede k nutnosti vyplnit kromě 2. oddílu přiznání rovněž i Přílohu č. 3.


- Druhou možností je metoda vynětí, v jejímž případě byste o hodnotu vyňatého příjmu snížili řádek 36a (viz bod 6), a to včetně fiktivního pojistného, které jste uvedli na řádku 32.


I když mezinárodní smlouva říká, že se má použít metoda zápočtu daně, stále ještě máte možnost využít metodu vynětí. Umožňuje vám to přímo český zákon o daních z příjmů. Vaším zaměstnavatelem však musí být zahraniční společnost nebo stálá provozovna vašeho tuzemského zaměstnavatele v zahraničí a vaše příjmy v zahraničí podléhat zdanění (i kdyby vám třeba tamější daň vyšla nulová).


Preferovat metodu vynětí je výhodné zejména v případech, kdy bude daň odvedená v zahraničí nižší, než by byla daň odvedená v tuzemsku.


Příjmy jen ze zaměstnání

- Pan Novák je celý rok zaměstnaný v tuzemsku, žije zde spolu se svojí manželkou.
- V měsících červenec a srpen pracoval brigádně i na Slovensku, kde si za tuto dobu vydělal 1 500 eur hrubého, slovenská daň činila 285 eur.
- Z tuzemského potvrzení o příjmech za rok 2011 vyplývá následující:
- úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků - 276 000 korun,
- úhrn povinného pojistného ze zúčtovaných příjmů - 93 840 korun,
- základ daně - 369 840 korun,
- záloha na daň z příjmů - 55 620 korun.
- Vzhledem k tomu, že pan Novák celý rok žije v České republice, bude zde považován za daňového rezidenta, a bude zde muset zdanit své celosvětové příjmy.
- Na řádek 31 proto uvede součet tuzemské roční hrubé mzdy a slovenské mzdy, tj. 276 000 + 36 900 (tzn. 1500 eur, přepočtené jednotným kurzem stanoveným vyhláškou Generálního finančního ředitelství).
- Na řádek 32 uvede částku v tuzemsku odvedeného pojistného, tj. 93 840 korun, a zvýší ji o fiktivní pojistné ze svých slovenských příjmů, tedy 12 546 korun, vypočtené jako násobek koeficientu 0,34 a hrubé mzdy ve výši 36 900 korun.
- Poté vyplní řádek 34, kde uvede součet předešlých řádků, tj. vepíše hodnotu 419 286 korun.
- Jako poslední uvede do výpočtu základu daně ze zaměstnání součet slovenské hrubé mzdy a fiktivního pojistného ze slovenských příjmů, tedy 49 446, který bude sloužit pro účely výpočtu zálohy na daň.
- Podle česko-slovenské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude slovenská daň započtena na daň v tuzemsku.
- Pro pana Nováka však bude výhodnější, když zvolí metodu vynětí, neboť tuzemská daň bude i přes nižší sazbu, v důsledku navýšení o fiktivní pojistné, vyšší než na Slovensku.
- Pan Novák proto o slovenské příjmy zvýšené o fiktivní pojistné sníží řádek 36a, a tím dojde k jejich vynětí ze zdanění v tuzemsku.


Řádek 35


Na závěr nezapomeňte na řádek 35 uvést úhrn svých zahraničních příjmů, z nichž nebyly v České republice uhrazeny zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, zvýšený o fiktivní tuzemské pojistné, případně také snížený o daň zaplacenou z vašich příjmů ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Tento řádek poslouží pro výpočet vašich případných záloh na daň.


Příjmy z podnikání


Přesuňte se ve formuláři na:


Příloha č. 1


Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) (viz obr. 4)


Informace o svých příjmech z podnikání uvedete v rámci přiznání do Přílohy č. 1 (dále jen příloha), a to včetně příjmů ze zahraničí.


Formulář přílohy získáte spolu s formulářem přiznání buď na internetu, nebo v tištěné podobě na finančním úřadu, za zdaňovací období roku 2011 jde o vzor č. 7.


Nejčastěji se do přílohy uvádějí příjmy:


- ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,


- ze živnosti,


- z podnikání podle zvláštních zákonů (například auditoři, advokáti, daňoví poradci),


- z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,


- z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,


- z nezávislého povolání (např. hudebníci, herci),


- z činnosti znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,


- z činnosti insolvenčního správce,


- z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.


Pokud máte podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo jste komplementářem komanditní společnosti, zisk
své firmy zdaníte také v této části přiznání.


Hned v úvodu přílohy zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo zda uplatňujete výdaje procentem z příjmů.


U výdajových paušálů platí pro rok 2011 následující sazby:


- 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů ze živností řemeslných;


- 60 % u příjmů ze živností;


- 40 % u ostatních příjmů;


- 30 % u příjmů z pronájmu obchodního majetku.


Přiznáváte-li však podíl na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti, musíte vždy vycházet ze skutečných nákladů a výnosů společnosti upravených o položky zvyšující a snižující základ daně.


Máte-li více druhů podnikatelských aktivit, nezapomeňte, že pokud si zvolíte uplatňování výdajů paušálem u jedné z nich, nemůžete u dalších činností zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši.


Volba uplatňování výdajů platí pro celou samostatně výdělečnou činnost. Výjimkou jsou pouze případy, kdy rozhodnutí o výdajích "přebíráte". To se děje například u příjmů spolupracující osoby nebo při podílu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.


Pokud máte i příjmy z podnikatelských aktivit v zahraničí, které v příslušné zemi podléhají zdanění, a v úvodu přiznání jste o sobě uvedli, že jste v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte tyto příjmy do přiznání uvést také.


V přiznání a příloze doplníte tedy nejen příjmy a výdaje související s vašimi podnikatelskými aktivitami v tuzemsku, ale také obdobné údaje (vypočtené podle tuzemských pravidel) související s vaším podnikáním v zahraničí. Přepočet na české koruny proveďte podle pravidel uvedených v bodu "Měna a zaokrouhlování".


Budete si muset dále vyhledat příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, uzavřenou mezi Českou republikou a zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.


V příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla články 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.


V případě, že smlouva určuje použití metody vynětí, nezapomeňte, že o případnou ztrátu z vašeho zahraničního podnikání musíte na řádku 105 zvýšit základ daně.


Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete mít zase povinnost vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění pak naleznete na webových stránkách České daňové správy
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/prehled smluv.html.


Řádky 101-104 (viz obr. 5)


V prvé části přílohy se uvádějí souhrnné hodnoty. Podrobnosti k těmto hodnotám musíte uvést ve druhé části přílohy označené jako "Doplňující údaje".


Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 101, 102 a 103 a začněte vyplňovat první část přílohy až na řádku 104.


Zde uveďte hospodářský výsledek.


Kdo účetnictví nevede, začne řádkem 101, na který vyplní celkovou výši dosažených příjmů.


Na řádek 102 zapište celkové výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pokud uplatňujete paušální výdaje, je údaj na řádku 102 vypočten z částky na řádku 101 příslušným procentem.


Na řádku 104 se pak vypočte rozdíl mezi řádkem 101 a 102. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z podnikání.


Některé příjmy související s vaším podnikáním se však do této části přiznání neuvádějí. Příkladem jsou úroky z běžného účtu určeného k podnikání nebo úroky a poplatky z prodlení. Tyto příjmy je třeba zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (více část "Kapitálové příjmy", dále).


Pokud je tedy nedopatřením zahrnete již do údaje na řádku 101 (popřípadě 104), je třeba je později na řádku 106 vyloučit a uvést v základu daně z kapitálového majetku na řádku 38.


Řádky 105-106


Než budete pokračovat vyplňováním řádků 105 a 106, věnujte ještě pozornost oddílům A až D ve druhé části přílohy, kde uveďte informace o vašem podnikání.


Pokud vedete účetnictví, vyplníte v oddíle A hodnotu ročního čistého obratu, vypočteného jako výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.


Dále zde uveďte hodnotu uplatněných odpisů v daném zdaňovacím období a jako poslední hodnotu zadejte hodnotu odpisů nemovitého majetku.


Oddíl B již musejí vyplnit všichni, bez ohledu na to, zda vedou účetnictví, nebo ne. Zde je nutné uvést údaje o převažující činnosti, tedy činnosti, ze které jste dosahovali v daném roce nejvyšších příjmů. Pokud jste provozovali další činnosti, uveďte podrobné údaje na dalších řádcích také k nim.


Oddíl C druhé části přílohy budete muset vyplnit, pokud v daném zdaňovacím období zahajujete, přerušujete, ukončujete nebo obnovujete činnost. V takovém případě uvedete do oddílu C datum této skutečnosti. Neuvádějí se zde data z minulých zdaňovacích období. Jestliže podnikáte již několik let a k žádné změně u vás nedošlo, nechte tento oddíl prázdný.


Poplatníci vedoucí daňovou evidenci jsou také povinni uvést v oddílu D údaje o svém obchodním majetku z počátku a konce zdaňovacího období.


Povinné jsou údaje o výši hmotného majetku (v zůstatkové hodnotě), dále hodnota zásob, hodnota pohledávek, včetně poskytnutých úvěrů a půjček, hodnota závazků, včetně přijatých úvěrů a půjček, hodnota vytvořených rezerv a suma mezd vyplacených zaměstnancům ve zdaňovacím období.


K nepovinným údajům patří hodnota peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a zůstatková hodnota ostatního majetku (majetku jinde neuvedeného).


Nyní se vraťte do první části přílohy a pokračujte na řádcích 105 a 106, kde uvedete částky snižující a zvyšující základ daně.


Hodnoty uvedené na řádcích 105 a 106 zároveň nezapomeňte upřesnit v oddíle E druhé části přílohy (viz obr. 6).


Pokud podnikáte v rámci sdružení bez právní subjektivity, zahrňte vaše příjmy a výdaje z této aktivity do řádků 101 a 102 (popř. do řádku 104, pokud vedete účetnictví).


Bližší informace o sdružení pak blíže rozveďte v oddílu F druhé části přílohy (viz obr. 7). Jako účastník sdružení nezapomeňte, že jakmile komukoli z členů sdružení vznikne v závěru roku povinnost vést účetnictví, vzniká tato povinnost i vám.


Zároveň je třeba vzít v úvahu, že paušální výdaje můžete v tomto případě uplatnit pouze tehdy, když si účastníci sdružení rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem (tedy stejný díl příjmů a stejný díl výdajů).

 

 


 

reklama:

reklama


 

 


Položky zvyšující základ daně

- Závazek, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu; toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.
- Neuhrazený závazek, od jehož splatnosti uplynulo 36 měsíců; toto ustanovení se přitom týká pouze těch závazků, které bylo možno uplatnit do výdajů bez ohledu na jejich úhradu.
- Částky neoprávněně zkracující příjmy, mezi něž patří například nepeněžní příjmy obdržené poplatníkem v rámci nebo prominuté pohledávky u poplatníků nevedoucích účetnictví.
- Daňově neuznatelné náklady uvedené především v § 25 zákona o daních z příjmů; mezi ně patří výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, výdaje nad limity stanovené zákonem, výdaje na reprezentaci, občerstvení a dary, výdaje na osobní spotřebu poplatníka.
- Výdaje uplatněné v předchozích letech, pokud došlo k porušení podmínek pro jejich daňovou uznatelnost.
- Výdaje, jež souvisely s předchozím obdobím, a proto jste je uplatnili ve vašem minulém přiznání a až letos se vám objevily v účetnictví.
- U zaměstnavatele, který vede účetnictví, částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které srazil, ale neodvedl do konce ledna.
- U poplatníka, který nevede účetnictví, částku zrušené zákonné rezervy (dříve uplatněné jako daňově uznatelný náklad).
- V souvislosti s ukončením nebo přerušením vašeho podnikání, pokud si nevedete účetnictví, například hodnota nespotřebovaných zásob a hodnota pohledávek.


Položky, které základ daně snižují

- Příjem zdaněný v předchozích zdaňovacích
obdobích.
- Neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů
- u poplatníka, který vede účetnictví.
- Částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, o které byl zvýšen základ daně v minulém zdaňovacím období, došlo-li k jejich odvedení - u poplatníka, který vede účetnictví.
- Výdaje, které jsou daňově uznatelné, jen pokud byly zaplaceny (smluvní pokuty), dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
- Částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, nebo částky nezahrnuté do výdajů, které mohou být daňově uznatelné.
- Závazek nebo jeho část zaniklá splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
- Dividendy neboli příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní.
- Zaúčtované příjmy související s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (například příjem z prodeje tzv. »nadlimitních« automobilů).
- Hodnota některých neuhrazených závazků. v souvislosti s ukončením nebo přerušením
podnikání u poplatníka, který nevede účetnictví.


Řádky 107-108


Pokud příjmů z podnikání dosahujete za spolupráce manžela/manželky nebo osob žijících ve společné domácnosti, můžete na tyto osoby rozdělit část příjmů a výdajů.


Tato úprava měla význam spíše dříve, dokud byla sazba daně progresivní, může však pro někoho být výhodná i nyní. Pokud se tedy rozhodnete příjmy a výdaje na spolupracující osoby rozdělit, uveďte je na řádky 107 a 108.


Přitom nezapomeňte, že výše podílů na společných příjmech a výdajích musí být stejná. V oddílu G druhé části přílohy (viz obr. 8) dále uveďte osobní údaje o spolupracujících osobách, na které příjmy a výdaje rozdělujete.


Při rozdělení příjmu z podnikání na spolupracující manželku/manžela mějte na paměti, že přidělovaný podíl příjmů nesmí činit více než 50 procent.


Po snížení o příslušné výdaje smí činit nejvýše 540 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 45 tisíc korun za každý započatý měsíc spolupráce.


V případě spolupráce ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem se příjmy dosažené při podnikání rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 procent.


Zisk připadající v úhrnu na spolupracující osoby činí nejvýše 180 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 15 tisíc korun za každý započatý měsíc spolupráce. Pamatujte přitom, že podíl, který připadne na s vámi spolupracující osobu, nemusí odpovídat míře její skutečné spolupráce, a že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky.


!Pozor: Osoba, na kterou přerozdělíte příjmy, bude povinna podat daňové přiznání a platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pokud přerozdělíte příjmy na své dítě, nebudete na něj moci uplatnit slevu na dani.


Řádky 109-111


Řádky 109 a 110 budete naopak vyplňovat, pokud budete spolupracující osobou vy. Výše uvedená pravidla pro rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu platí i zde. V tomto případě v oddílu H druhé části přílohy (viz obr. 9) uvedete osobní údaje o osobě, která na vás příjmy a výdaje rozděluje.


Řádek 111 je neobsazený, nemusíte si ho vůbec všímat.


Řádek 112


Řádek 112 použijete, pokud jste dosáhli podílu na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti. V tomto případě nezapomeňte v oddílu I druhé části přílohy (viz obr. 10) uvést DIČ veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, ve které máte podíl, a zároveň s tím i výši tohoto podílu.


Řádek 113


Řádek 113 je součtovým řádkem dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Vyčíslíte ho sečtením řádků 104, 105, 108, 109 a 112 a odečtením řádků 106, 107, 110 a 111.


A ještě dvě poznámky na závěr: nezapomeňte, že s příjmy z podnikání souvisejí i povinnosti v sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Vedete-li účetnictví, nezapomeňte k přiznání přiložit také vaši účetní závěrku.


Kapitálové příjmy


Přesuňte se ve formuláři na:


2. ODDÍL


Dílčí základ daně, základ daně, ztráta


2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta


Lámete-li si hlavu s tím, co vlastně příjmy z kapitálového majetku jsou a které příjmy byste měli do této části přiznání uvést, pomůže vám následující přehled nejtypičtějších příjmů z kapitálového majetku:


- úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, včetně úroků a poplatků z prodlení;


- úroky z vkladů na běžných účtech, které slouží k podnikání (nejsou součástí vašich příjmů z podnikání, ale měly by se objevit zvlášť v rámci skupiny příjmů z kapitálového majetku);


- úrokové a jiné výnosy z držby směnek;


- příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry;


- úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností;


- dividendy a podíly na zisku plynoucí ze zdrojů v zahraničí.


Uvedený výčet přitom není konečný. Ke kapitálovým příjmům patří také například úroky z vkladů na běžných účtech nebo podíly na zisku z tuzemských společností. Ty jsou však zdaněny srážkovou daní již při jejich výplatě, a není třeba je v daňovém přiznání vůbec uvádět.


Výjimkou jsou přitom obdobné příjmy ze zahraničí, které byly sice srážkovou daní v zahraničí při jejich výplatě zdaněny, ale do přiznání se uvést musejí, jelikož nebyly zdaněny v České republice.


Řádek 38


Pokud některé z výše uvedených příjmů máte, uveďte ho v přiznání v souhrnné výši na řádek 38.


Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte hodnotu těchto příjmů zvýšit i o příjmy dosažené v zahraničí. V tomto případě si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a v příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.


U kapitálových příjmů se přitom nejčastěji použije metoda zápočtu, a proto budete muset vyplnit rovněž i Přílohu
č. 3 daňového přiznání. Nejdříve si ovšem ověřte v příslušném článku smlouvy, který se týká vašeho příjmu ze zahraničí (např. úroků či dividend), zda má zahraniční stát, odkud vám příjem plyne, nárok na jeho zdanění. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že se tento příjem zdaňuje pouze v České republice, nelze případnou daň sraženou v zahraničí započíst, a Přílohu č. 3 tak vyplňovat nebudete. Tento případ často nastává u zahraničních úrokových příjmů. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/194.html?year=0.


Dejte si přitom pozor na skutečnost, že vůči příjmům z kapitálového majetku nemůžete uplatnit žádné výdaje, proto příjmy na řádek 38 uveďte v jejich hrubé výši. Výjimkou je pouze příjem z prodeje předkupního práva, v jehož případě si jako výdaj můžete uplatnit jeho pořizovací cenu.


Zároveň v této části daňového přiznání neodečítejte případnou daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí.


Jedná-li se o kapitálový příjem, který plyne do společného jmění manželů, je tento příjem vždy součástí daňového přiznání pouze jednoho z manželů. Můžete si však vybrat, který z manželů tento příjem ve svém daňovém přiznání uvede. Jedině v případě, kdy jeden z manželů má zdroj takového příjmu zahrnut ve svém obchodním majetku, musí ho ve svém daňovém přiznání uvést on.


A ještě poznámka na závěr: Z příjmů z kapitálového majetku nemusíte odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.


Příjmy z pronájmu


Přesuňte se ve formuláři na:


PŘÍLOHA č. 2


1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)


Do části daňového přiznání týkající se příjmů z pronájmu (viz obr. 11) uveďte příjmy z následujících činností:


- Příjmy z pronájmu nemovitého majetku. Podnikáte-li, nezapomeňte, že do tohoto dílčího základu daně nepatří pronájem majetku, který máte zařazený ve vašem obchodním majetku. Ten musíte zdanit spolu s příjmy z vašeho podnikání.


- Příjmy z pronájmu movitého majetku, pokud pronájem není vaší živností a zároveň není pouze příležitostný.


- Je-li pronájem vaší živností, příjmy uveďte v rámci příjmů z podnikání.


- Je-li váš pronájem movitých věcí pouze příležitostný, příjmy v přiznání uveďte do skupiny ostatních příjmů.


Stejně jako u příjmů z podnikání máte i zde možnost uplatnit paušální výdaje. U pronájmu jsou stanoveny zákonem ve výši 30 % z příjmů. Pokud se rozhodnete pro tento způsob uplatňování výdajů, zaškrtněte tuto variantu v úvodu přílohy.


Budete-li však vykazovat jeden rok skutečné výdaje a další rok se rozhodnete přejít na výdaje paušální, nebo obráceně, jste povinni provést úpravu základu daně stejným způsobem jako při ukončení podnikání nebo pronájmu.


Máte-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, bude se danit pouze u jednoho z vás. Budete-li tím vyvoleným vy, uveďte tuto skutečnost rovněž hned v úvodu přílohy.


Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte do přiznání uvést i příjmy (a s nimi související výdaje) z pronájmu dosažené v zahraničí, přepočtené na české koruny. Postup přepočtu najdete v pasáži "Měna a zaokrouhlování".


V této souvislosti si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.


V příslušném článku smlouvy, upravujícím příjmy z nemovitého majetku, si ověřte, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.


Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete mít zase povinnost vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/194.html?year=0.


Řádky 201-202


Celkovou výši dosažených příjmů uveďte na řádek 201 a skutečné, respektive paušální, výdaje na řádek 202.


Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 201 a 202 a začněte přílohu vyplňovat až na řádku 203. Zde uveďte hospodářský výsledek, který vychází z vašeho účetnictví.


Součástí nájemného z bytů, nebytových prostor nebo jejich částí nejsou úhrady za ceny služeb, například topení, voda, elektřina, spojených s jejich užíváním. Zálohy na tyto služby, které po uplynutí roku zúčtujete se skutečnými výdaji za tyto služby, proto nezahrnujete do zdanitelných příjmů, ani platby za tyto služby nezahrnujete do daňových výdajů.


Pokud služby nezúčtujete, ale se ziskem fakturujete nájemníkům, uvedete případné takto získané příjmy v dílčím základu daně z ostatních příjmů.


Uplatňujete-li k příjmům z pronájmu skutečné výdaje, platí zde takřka stejná pravidla jako u výdajů u podnikání. Na řádek 202 tak můžete uvést například následující výdaje:


- odpisy pronajímaného majetku,


- výdaje na opravy pronajímaného majetku,


- úroky z úvěru, pokud byl pronajímaný majetek pořízen na úvěr,


- zaplacenou daň z nemovitostí v případě pronájmu nemovitého majetku,


- výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které je používané při pronájmu,


- paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem,

- rezervu na opravu hmotného majetku.


Řádek 203


Řádek 203 zobrazuje rozdíl mezi řádky 201 a 202. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z pronájmu.


Řádky 204-205


Na řádcích 204 a 205 jsou uvedeny částky snižující a zvyšující základ daně. Tyto položky jsou podrobně popsány v části týkající se příjmů z podnikání.


Řádek 206


Řádek 206 je součtovým řádkem dílčího základu daně z pronájmu. Vyčíslíte ho sečtením řádků 203 a 204 a odečtením řádku 205.


Doplňujícími údaji jsou u dílčího základu daně z pronájmu údaje o výši rezerv. Uvádí se výše rezerv na počátku a na konci zdaňovacího období. Zde je dobré připomenout, že u rezerv na opravu hmotného majetku, jejichž tvorba započala po roce 2010, je třeba nejen rezervu vytvořit, ale také ji do termínu pro podání daňového přiznání převést na samostatný účet v bance.


A ještě poznámka na závěr: příjmy z pronájmu nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok, pokud se na vás povinnost platit zálohy bude vztahovat.


Jak na příjmy z podnikání

- Pan a paní Nováková podnikají.
- Pan Novák dosáhl v roce 2011 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun.
- Dále pan Novák působil ve sdružení řemeslníků a v roce 2011 jeho prostřednictvím dosáhl příjmů ve výši 500 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují účastníci sdružení rovným dílem.
- Pan Novák také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něho jako spolupracující osobu převede za rok 2011 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun.
- Pan Novák uplatňoval v minulých letech výdaje paušálem a chtěl by do budoucna tento způsob zdanění zachovat.
- Vzhledem k tomu, že pan Novák nemá povinnost vést účetnictví ani daňovou evidenci, zaškrtne v úvodu přílohy, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
- Na řádku 101 sečte své příjmy, tj. 1 800 000 + 500 000 = 2 300 000 korun.
- Své výdaje vyčíslí využitím svého paušálu a uvede je na řádek 102.
- Protože je pan Novák řemeslník, jeho paušál činí 80 % jeho příjmů. Výdaje tedy budou 0,8 x 2 300 000 = 1 840 000.
- Řádek 104 představuje zisk pana Nováka ve výši 460 000 korun.
- Na řádcích 105, 106 uvede 0, protože nemá žádnou položku, která by měla zvýšit nebo snížit jeho základ daně.
- Protože paní Nováková není pro pana Nováka spolupracující osobou, bude i na řádku 108 vyplněna 0.
- Naopak pan Novák pro paní Novákovou spolupracující osobou je, a proto na řádku 109 uvede příjem 50 000 korun, který na něho manželka rozděluje.
- Na řádek 110 ještě zapíše výdaje 30 000 korun, připadající na něho z manželčiných výdajů.
- Dílčím základem pana Nováka tak bude částka 480 000 korun.
- Nyní musí ještě vyplnit doplňující údaje přílohy.
- Část A se ho týkat nebude, protože nevede účetnictví.
- V části B uvede název své řemeslné živnosti, což je jeho převažující činnost.
- Do sazby výdajů zadá 80 %, do příjmů znovu hodnotu 2 300 000 korun a do výdajů 2 160 000 korun, obojí tedy bez částek převzatých od manželky.
- Část C pan Novák přeskočí, protože během roku 2011 nezahajoval, neukončoval, neobnovoval ani nepřerušoval své podnikání.
- Nevyplní ani části D, E, G a I, protože se ho netýkají.
- Do části F vyplní údaje o účastnících sdružení a v části H uvede údaje o manželce, která na něho rozděluje příjmy.


Ostatní příjmy


Přesuňte se ve formuláři na:


PŘÍLOHA č. 2


2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)


Řádky 1-4


V této části přiznání (viz obr. 12) uveďte na řádky 1 až 4 všechny své takzvané ostatní příjmy a s nimi související výdaje podle jejich druhu bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky nebo ze zahraničí. Přepočet proveďte dle pravidel uvedených v úvodu této části článku, přičemž zahraniční příjmy musí uvádět jen tuzemský daňový rezident.


Vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v jejích příslušných ustanoveních, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/194.html?year=0.


Označení "ostatní" mají tyto příjmy proto, že nespadají do skupin příjmů uvedených v předchozích bodech.


Jejich výhodou je, že nepodléhají odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a rovněž neovlivní vaši zálohovou povinnost na příští rok.


Zákon o daních z příjmů mezi ně řadí zejména následující příjmy:


- Z příležitostných činností (A) nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, například příjmy z prodeje ovoce z vlastní zahrady. Pokud jste v uplynulém roce takovéto příjmy
měli a jejich výše nepřekročila 20 tisíc korun, zdaňovat je nemusíte a do přiznání je neuvádíte - do této částky jsou totiž osvobozené. Pokud jste ovšem tuto částku překročili, zdanit musíte veškeré příjmy, nikoli pouze příjmy nad 20 tisíc korun.


- Z převodu vlastních nemovitostí (B), movitých věcí (C), cenných papírů (D), nesplníte-li podmínky osvobození
(viz box "Příjmy, které zdaňovat nemusíte", viz výše).


- Z převodu účasti (E) na s. r. o., na k. s. nebo z převodu členských práv k družstvu, nesplní-li podmínky osvobození (opět viz box "Příjmy, které zdaňovat nemusíte").


- Ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských (F).


- Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky (s výjimkou uvedenou v boxu "Příjmy, které zdaňovat nemusíte") a ostatní příjmy jinde neuvedené (F).


Sloupce 1-2


Jestliže tedy některý z výše uvedených příjmů máte, uveďte nejprve do sloupce 1 jeho druhové označení (písmeno v závorkách ve výše uvedeném výčtu) včetně slovního popisu a jeho výši do sloupce 2.


Než však příjem do přiznání uvedete, raději si ještě jednou ověřte, zda náhodou není osvobozený (viz box "Příjmy, které zdaňovat nemusíte", viz výše).


Sloupec 3


Pokud příjem osvobozen není, uveďte ho do přiznání a přiřaďte k němu do sloupce 3 i výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jeho dosažení.


V souvislosti s uvedením výdajů si dejte pozor na dva specifické případy:


- U zemědělské výroby můžete namísto skutečných výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši
80 procent.


- U příjmů ze zahraničí si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, ověřte si v příslušných ustanoveních této smlouvy, ve kterém státě se tyto příjmy zdaňují, a v závěrečných článcích (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu
zdanění se na váš příjem bude vztahovat; bude-li to metoda vynětí, příjmy sice v Česku vyjmete ze zdanění, ale nesmíte u nich vůbec uplatnit výdaje.


Při vyplňování příjmů a výdajů do jednotlivých řádků uvádějte vždy součtové hodnoty za jednotlivé druhy příjmů.


Pokud máte například příjmy z prodeje různých akciových titulů, uveďte hodnoty těchto příjmů do přiznání souhrnně, stejně jako výdaje na ně vynaložené. Mezi výdaje zpravidla patří pořizovací cena akcií a případné vedlejší výdaje, např. poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem.


Tím prakticky dojde ke vzájemné kompenzaci zisků a ztrát v rámci jednotlivých druhů příjmů.


Máte-li tedy například příjem z prodeje akcií společnosti X ve výši 20 a výdaje na tyto akcie 30 a současně z akcií společnosti Y příjem 30 a výdaje 10, uveďte do sloupce 1 druh příjmu D, do sloupce 2 celkový příjem 50 a do sloupce 3 výdaj ve výši 40. Ve sloupci 4 se poté uvede celkový výsledek ve výši + 10.


Sloupec 4


V posledním řádku tabulky uveďte do sloupce 4 součet kladných rozdílů mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů, tedy součet kladných částek uvedených výše ve sloupci 4.


Důvodem, proč se zde sčítají pouze kladné rozdíly, je, že případnou ztrátu u daného druhu příjmu, která se objeví v příslušném řádku ve sloupci 4, nemůžete zkompenzovat se zisky plynoucími z ostatních druhů příjmů, a to ani v rámci skupiny "Ostatní příjmy", ani v rámci zbylých skupin (tj. příjmy z podnikání, kapitálu a pronájmu).


V součtové kolonce sloupce 4 v přiznání tak můžete uvést pouze hodnotu vyšší, nebo rovnou nule. Máte-li tak například ztrátu z obchodování s cennými papíry a zároveň zisk z prodeje nemovitosti (což obojí patří do skupiny "Ostatní příjmy"), zdaníte zisk z prodeje nemovitosti a ztráta z obchodování s cennými papíry vám propadne.


V součtovém řádku 4 byste v tomto případě uvedli pouze zisk a místo ztráty z obchodování s cennými papíry byste nepřičetli (tedy spíše neodečetli) nic.


Sloupec 5


V tabulce pro výpočet dílčího základu daně pro ostatní příjmy už zbývá jen vyplnit sloupec 5. Do něj se k jednotlivým druhům příjmů uvádí v některých případech speciální kódy, které finanční úřad potřebuje pro kontrolu dodržení příslušných ustanovení zákona:


- Pokud jste daný druh příjmu dosáhli ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80 %), vyplňte kód "p".


- Pokud vám daný druh příjmu plyne z majetku, který máte ve společném jmění manželů (nezapomeňte, že pokud vám příjmy plynou z majetku ve společném jmění manželů, příjem zdaní pouze jeden z vás), vyplňte
kód "s".


- Pokud vám dané příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, vyplňte kód "z".


Jak naložit s ostatními příjmy

- Pan Novák si v roce 2008 pořídil dílnu za 250 tisíc korun a garáž za 80 tisíc korun.
- Plánoval, že v nich bude podnikat. K tomu však nedošlo, rozhodl se proto obojí prodat.
- Ze zahrady za dílnou stačil ještě očesat broskve a prodat je do místní moštárny za 19 tisíc korun.
- V roce 2011 kromě toho zdědil a následně prodal i byt po své matce, která v něm před svojí smrtí žila 21 let.
- Celkem v roce 2011 obdržel 19 tisíc korun z prodeje broskví, 210 tisíc korun z prodeje dílny, 100 tisíc korun z prodeje garáže a 2,5 milionu korun z prodeje bytu. Na dani z převodu nemovitostí odvedl 9300 korun.
- Pan Novák musí zdanit pouze prodej dílny a garáže.
- Prodej broskví bude osvobozen, neboť nepřesáhl hodnotu 20 tisíc korun za rok.
- Dále bude osvobozen i prodej bytu, neboť splní podmínky pro osvobození (viz box »Příjmy, které zdaňovat nemusíte«) - matka pana Nováka v něm žila déle než pět let.
- Příjem z prodeje zbylých dvou nemovitostí zdanit musí, uvede proto ve sloupci 1 ve výpočtové tabulce písmeno B - prodej nemovitostí, do sloupce 2 uvede v souhrnné částce příjmy 310 tisíc korun a do sloupce 3 výdaje 339 300 korun.
- Rozdíl mezi oběma hodnotami ve výši -29 300 korun uvede do sloupce 4 a sloupec 5 ponechá prázdný.
- Do součtového řádku tabulky uvede do sloupce 4 hodnotu nula a na řádky 207 a 208 pod tabulkou vždy hodnotu 310 000. Tím mu na řádku 209 vyjde opět hodnota nula.


Řádky 207-209


Nyní pokračujte s vyplněním údajů pod tabulkou. Do řádku 207 uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.


Do řádku 208 uveďte součet částek výdajů z téže tabulky ze sloupce 3. Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů.


Na závěr už zbývá jen vyplnit řádek 209, kam uvedete rozdíl mezi řádky 207 a 208.


Pro kontrolu porovnejte, zda vám vyšla stejná hodnota, jaká je uvedena v úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v posledním řádku tabulky ve sloupci 4.


Součet dílčích základů podle § 6 až 10


Přesuňte se ve formuláři na:


2. ODDÍL


Dílčí základ daně, základ daně, ztráta


2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta


Řádky 36-36a


Na tomto místě (viz obr. 13) vás čeká postupné sečtení hodnot uvedených v předchozí části přiznání a případně i jeho přílohách. Začněte řádkem 36, na který přeneste údaj z výše uvedeného řádku 34. Pokud jste dosáhli příjmů ze zaměstnání v zahraničí, u nichž budete uplatňovat pro zamezení dvojímu zdanění metodu vynětí, uveďte na řádek 36a rozdíl mezi hodnotou na řádku 36 a částkou těchto příjmů (včetně fiktivního pojistného). Nemáte-li takovéto zahraniční příjmy, přeneste na řádek 36a pouze hodnotu z řádku 36.


Řádky 37-41


Nyní pokračujte vyplněním řádku 37, kam vepište údaj z řádku 113 Přílohy č. 1.


Následující řádek 38 již máte vyplněný, a proto přejděte k řádkům 39 a 40. Do nich uveďte údaj z řádků 206 a 209 Přílohy č. 2.


Do řádku 41 vyplňte součet řádků 37, 38, 39 a 40 a přejděte k řádku 41a. Do něj vepište buď přímo částku uvedenou na řádku 41, nebo částku na řádku 41 sníženou o zisky, které vám plynou z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu či ostatních aktivit (viz předchozí text) ze zahraničí, u nichž se pro zamezení dvojímu zdanění uplatní metoda vynětí.


Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405b 2.pdf) a který finančnímu úřadu přiložte k přiznání.


Vyjde-li vám na řádku 41a záporná hodnota, jedná se o ztrátu, kterou budete moci využít v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Přeneste ji na řádek 61 čtvrtého oddílu přiznání.


Řádek 42


Nyní přejděte k řádku 42, kam se uvede součet řádku 36a a kladné hodnoty z řádku 41a. Zápornou hodnotu nezohledňujte a případně pouze uveďte hodnotu z řádku 36a. Příjem ze zaměstnání není možné kompenzovat se ztrátami z vašich ostatních aktivit.


Řádky 43-44


Řádek 43 můžete přeskočit, neboť se pro zdaňovací období 2011 nevyplňuje, a postupte rovnou k řádku 44. Do něj uveďte část, nebo celou ztrátu z minulých období, kterou chcete v tomto přiznání uplatnit.


Nemůžete však uplatnit jakoukoli ztrátu: ve zdaňovacím období 2011 můžete uplatnit pouze ztráty vzniklé v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, maximálně přitom do výše částky uvedené na řádku 41a.


Část uplatňované ztráty, kterou nevyužijete v tomto zdaňovacím období, si můžete přenést do následujících zdaňovacích období.


Vždy proto uplatňujte ztráty podle jejich vzniku, a to od nejstarší po nejmladší. Pokud ztrátu z předchozích období uplatníte, nezapomeňte ještě vyplnit samostatnou přílohu přiznání - je ke stažení na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405-P6 1.pdf).


Řádek 45


Jako poslední v rámci této části přiznání vyplňte řádek 45, do něhož uveďte rozdíl mezi řádkem 42 a 44 neboli váš základ daně snížený o uplatněnou daňovou ztrátu.

 

 

ilustracni foto

 

 


Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem


Přesuňte se ve formuláři na:


3. ODDÍL


Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem


Nyní vyplňte příslušné řádky ve 3. oddílu přiznání (viz obr. 14) podle uplatňovaných odčitatelných položek.


Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete si uplatnit nezdanitelné části základu daně pouze v případě, že vaše příjmy ze zdrojů v České republice dosahují alespoň 90 procent vašich celosvětových příjmů. U odečtu úroků z úvěru na bytové potřeby se tato podmínka vztahuje pouze na smlouvy o úvěru uzavřené po 1. lednu 2008.


Řádek 46


Pokud jste v průběhu roku 2011 věnovali na veřejně prospěšné účely dar, popřípadě více darů, jejichž úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla 2 % ze základu daně uvedeného na řádku 42, uveďte tuto částku na řádek 46.


Maximálně takto můžete odečíst 10 % ze základu daně. Pamatujte přitom, že se nemusí jednat pouze o peněžitý dar. Odečíst můžete i hodnotu věcného daru či bezplatně vykonané služby, a to v rámci celé Evropské unie, Norska nebo Islandu.


Každý dar, jehož hodnota se objeví v řádku 46 vašeho daňového přiznání, je potřeba finančnímu úřadu doložit potvrzením o jeho poskytnutí.


Podle platných pravidel se za veřejně prospěšný účel považuje zejména financování vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, ochrany zvířat, odstraňování následků živelní pohromy, politických stran, popřípadě financování oblasti sociální, zdravotnické, tělovýchovné, ekologické, náboženské nebo charitativní.


Podobně můžete obdarovat i fyzickou osobu, podmínkou však je, že tato osoba provozuje školské či zdravotnické zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat či ohrožených druhů. Odečíst si můžete také dary na zdravotnické prostředky poživatelům invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.


Pokud jste v průběhu roku bezplatně darovali krev, nezapomeňte, že každý takový odběr je považován za dar na zdravotnické účely v hodnotě 2 tisíc korun. Na řádek 46 v takovém případě uveďte příslušnou částku dle počtu odběrů.


Řádek 47


Pokud jste v roce 2011 zaplatili úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, uveďte je na řá-
dek 47. Podmínkou zde je, že:


- jste úvěr použili na financování svých bytových potřeb, popřípadě potřeb svých blízkých, to jest manžela/manželky, dětí, rodičů nebo prarodičů, ať už vašich či manžela/manželky a


- že jste nemovitost po celý rok měli ve vašem vlastnictví a využívali k vašemu trvalému bydlení nebo bydlení svých blízkých.


Pokud jste nemovitost nabyli teprve v roce 2011, stačí, abyste ji vlastnili a využívali k 31. prosinci 2011. V tomto prvním roce si pak můžete uplatnit i úroky z předhypotečního nebo překlenovacího úvěru.


Nezapomeňte, že možnost odpočtu nelze využít, pokud je financovaná nemovitost využívána k podnikání nebo pronájmu.


V takovém případě úroky patří do výdajů v rámci příslušného základu daně.


Pokud vámi financovanou nemovitost využíváte jak k podnikání, respektive k pronájmu, tak k bydlení, uplatněte na řádku 46 úroky pouze v poměrné výši.


Maximálně můžete uplatnit 300 tisíc korun na jednu domácnost a rok. Strop se přitom krátí o 25 tisíc korun za každý měsíc, kdy nejsou splněny podmínky.


Proto je potřeba na řádek 47 kromě výše zaplacených úroků uvést i počet měsíců, za které odpočet úroků uplatňujete.


Nezapomeňte také, že výši zaplacených úroků byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením od vaší banky či stavební spořitelny.


Co jsou bytové potřeby

- Výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby.
- Koupě pozemku, pokud na něm bude do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájena výstavba některé ze staveb zmíněných v předchozím bodě, anebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytového nebo rodinného domu či bytu.
- Koupě bytového nebo rodinného domu (v obou případech se může jednat i jen o rozestavěné stavby) a koupě bytu.
- Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, nájmu nebo v užívání.
- Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu.
- Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného nebo bytového domu.
- Úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu.
- Splacení úvěru nebo půjčky (tzv. refinancování) použitých na financování výše uvedených bytových potřeb.


Řádek 48


Pokud jste si v roce 2011 platili příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a máte k tomu potvrzení od vašeho penzijního fondu, uveďte na řádek 48 částku rovnající se úhrnu všech vámi zaplacených příspěvků sníženému o 6 tisíc korun. Uvést zde můžete i příspěvky na penzijní pojištění za podmínky, že ve vaší smlouvě s institucí penzijního pojištění byla sjednána výplata plnění až po 60 měsících a současně nejdříve v roce vašich 60. narozenin.


Celkem si zde můžete odečíst nejvýše 12 tisíc korun, a to i v případě, že jste nebyli pojištěni po celý rok 2011. Dejte si však pozor na to, že na řádek 48 nepatří částka příspěvků zaplacených za vás vaším zaměstnavatelem.


Pokud vám penzijní připojištění nebo penzijní pojištění během roku 2011 zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně vám bylo vyplaceno odbytné, nemůžete si zaplacené příspěvky odečíst.


Navíc musíte v Příloze č. 2 (viz část "Ostatní příjmy", viz výše) uvést jako váš ostatní příjem součet všech zaplacených příspěvků, o které jste si základ daně snížili v předešlých letech.


Řádek 49


Máte-li uzavřenou smlouvu o soukromém životním pojištění (tj. pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, popřípadě důchodové pojištění) s pojišťovnou z České republiky nebo z Evropské unie, můžete si na řádku 49 snížit váš základ daně o pojistné zaplacené vámi v roce 2011.


Podmínkou je, že:


- výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let, a


- máte-li pojistnou smlouvu s pevně stanovenou pojistnou částkou pro případ dožití, musí její výše u smluv s pojistnou dobou na 5 až 15 let včetně činit nejméně 40 tisíc korun a u smluv s dobou 15 let a více alespoň 70 tisíc korun.


Stejně jako v případě penzijního připojištění a penzijního pojištění je stanoven maximální odpočet ve výši 12 tisíc korun.


Nárok na odpočet byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením vaší pojišťovny o zaplaceném pojistném. Pokud vaše potvrzení není v českém jazyce, nezapomeňte ho nechat úředně přeložit.


Pokud vám v průběhu roku 2011 pojistná smlouva zanikla, nebo se změnila a v důsledku toho nesplníte výše uvedené podmínky, nemůžete si od základu daně pojistné odečíst. Navíc budete muset dříve odečtené pojistné uvést v Příloze č. 2 jako ostatní příjem, a tedy i zdanit.


Řádek 50


Do řádku 50 vepište částku členských příspěvků, které jste v roce 2011 zaplatili odborové organizaci. Zákonný limit pro tento odpočet je 1,5 % vašich příjmů ze závislé činnosti uvedených na řádku 31, maximálně však obecně stanovených 3 tisíce korun.


Úhradu příspěvku byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením o zaplacení.


Řádek 51


Na tomto řádku si můžete od základu daně odečíst výši úhrad za zkoušky ověřující výsledky vašeho dalšího vzdělávání, nejvýše však 10 tisíc korun, respektive 13 tisíc korun u osob se zdravotním postižením a 15 tisíc korun u osob s těžším zdravotním postižením. Na odpočet však nemáte právo, pokud za vás poplatek uhradil váš zaměstnavatel.


Řádek 52


Na řádku 52 si můžete od základu daně odečíst 100 % nákladů (výdajů) vynaložených v roce 2011 na projekty výzkumu a vývoje. Těmi se rozumí projekty, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části.


Dále si zde můžete odečíst náklady (výdaje) vynaložené na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím těchto projektů.


Máte vyplněny veškeré příjmy a zbývá spočítat daň.


Výpočet daně


Posuňte se ve formuláři na:


3. ODDÍL


Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem


Řádky 54-57


Na řádek 54 (viz obr. 15) uveďte součet všech částek, které uplatňujete jako odčitatelnou položku od základu daně na řádcích 46 až 53.


Neuplatňujete-li žádnou z nich, řádek přeskočte. Na řádek 55 poté zadejte rozdíl řádků 45 a 54, tedy hodnotu vašeho základu daně sníženého o nezdanitelné části.


Pokud by bylo výsledkem záporné číslo, vepište do tohoto řádku nulu, neboť uplatněním odčitatelných položek nemůžete dosáhnout ztráty.


Výslednou hodnotu z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů a uveďte na řádek 56. Ten poté vynásobte koeficientem 0,15, jenž odpovídá sazbě daně z příjmů fyzických osob pro rok 2011, a výsledek uveďte na řádek 57.


Zápočet zahraniční daně


Přesuňte se ve formuláři na:


PŘÍLOHA č. 3


Pokud se u vašeho zahraničního příjmu uplatní dle příslušné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění metoda zápočtu, připravte si k ruce Přílohu č. 3 přiznání (dále jen příloha, viz obr. 16).


Máte-li zahraniční příjmy z více států, budete potřebovat ke každému z nich samostatný list přílohy. Jeho formulář naleznete na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405a 2.pdf) a vyplníte ho úplně stejně jako přílohu (vždy až do řádku 327).


Přepočet cizí měny proveďte dle instrukcí uvedených výše v části "Měna a zaokrouhlování".


Řádek 321


Na první řádek přílohy, tj. řádek 321, uveďte hodnotu zahraničních příjmů z daného státu, přičemž u příjmů ze zaměstnání nezapomeňte připočíst i tuzemské fiktivní pojistné.


Řádky 322-323


Hned poté vyčíslete v řádku 322 s příjmy související výdaje a na řádku 323 daň, kterou jste v souvislosti s těmito příjmy zaplatili v zahraničí.


Její výše přitom může být jen taková, jakou mohl daný stát z vašeho příjmu vybrat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Nezapomeňte, že částku daně uplatněnou k zápočtu musíte prokázat potvrzením zahraničního finančního úřadu o jejím zaplacení.


Řádek 324


Nyní od řádku 321 odečtěte hodnotu řádku 322, rozdíl vydělte částkou, kterou máte uvedenou na řádku 42 da-
ňového přiznání, vynásobte stem a výsledek napište do řádku 324. Jeho výše přitom může nabývat pouze hodnoty od 0 do 100. V případě, že bude záporná, uveďte do řádku 324 nulu.


Řádek 325


V dalším kroku vypočtěte na řádku 325, kolik můžete ze zahraniční daně v tuzemsku maximálně započítat (řádek 57 z přiznání vynásobte řádkem 324 a výsledek vydělte stem).


V tuto chvíli již znáte svoji daňovou povinnost, která se vztahuje k vašim příjmům z České republiky i ze zdrojů v zahraničí.


Řádky 326-327


Na řádek 326 následně uveďte částku daně zaplacenou v daném státě (viz řádek 323), maximálně však částku daně uznané k zápočtu (viz řádek 325).


Rozdíl mezi vámi zaplacenou zahraniční daní a částkou daně, kterou můžete započíst (tj. rozdíl řádků 323 a 326), potom napište do řádku 327. V případě, že vám tento rozdíl vyšel záporný, řádek pouze proškrtněte.


Řádky 328-330


Pokud jste kromě přílohy vyplnili i samostatné listy pro příjmy z dalších států, sečtěte všechny řádky 326 a výsledek uveďte na řádek 328 přílohy (maximálně však částku z řádku 57 přiznání).


Stejným způsobem pak sečtěte i řádky 327 a výsledek napište na řádek 329. Tato hodnota představuje celkovou zahraniční daň, kterou nemůžete v letošním přiznání v tuzemsku započíst. Útěchou vám může být to, že si ji budete moci uplatnit v příštím roce jako výdaj.


Jako poslední vyplňte řádek 330, jenž je rozdílem mezi řádky 57 a 328. Tento údaj poté přeneste na řádek 58 přiznání.


Údaje o svých zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405b 2.pdf).


Když máte zohledněnou případnou zahraniční daň, přejděte na určení celkové daňové povinnosti.


Daň celkem


Přesuňte se ve formuláři na:


4. ODDÍL


Daň celkem, ztráta


Řádky 58-61


Z předchozích kroků již máte řádek 58 ve 4. oddílu (viz obr. 17) vyplněný, řádek 59 není obsazen, a proto se přesuňte rovnou na řádek 60, kde uveďte hodnotu daně z řádku 58 zaokrouhlenou na koruny nahoru.


Na řádek 61 pak přeneste výši případné daňové ztráty z řádku 41a bez znaménka minus. Její hodnotu budete moci uplatnit oproti základu daně v následujících pěti letech, tj. nejpozději v daňovém přiznání za rok 2016.


Vypočtenou daň ještě můžete snížit o slevy na dani nebo daňová zvýhodnění.


Slevy a daňová zvýhodnění


Přesuňte se ve formuláři na:


5. ODDÍL


Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění


Pátý oddíl formuláře přiznání (viz obr. 18) vyplňte podle toho, které z následujících slev a zvýhodnění můžete využít:

 

- za zaměstnance se zdravotním postižením - řádek 62,


- z titulu investičních pobídek - řádek 63,


- na poplatníka - Tabulka č. 1, řádek 64 - tuto slevu může využít každý bez jakýchkoli podmínek,


- manželku/manžela - řádek 65a, popřípadě 65b,


- z titulu invalidního důchodu - řádky 66 a 67,


- z titulu ZTP/P - řádek 68,


- z titulu studia - řádek 69,


- na vyživované děti - Tabulka č. 2, řádek 72.


! Pozor: Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete slevy v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2 (kromě slevy
na poplatníka) uplatnit jen tehdy, dosáhnou-li vaše příjmy v České republice nejméně 90 procent vašich celosvětových příjmů.


Řádek 62


Pracují-li pro vás zaměstnanci se zdravotním postižením, můžete na ně uplatnit na řádku 62 slevu. Návod, jak slevu spočítáte, naleznete na webových stránkách České daňové správy
(http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5405-c 5 1AK.pdf).


Tabulka č. 1


Do první tabulky na straně 3 uveďte osobní údaje manžela/ky, na kterého/kterou budete uplatňovat slevu. Pokud slevu uplatňovat nebudete, údaje nevyplňujte.


Řádek 64


Sleva na poplatníka ve výši 23 640 korun pro zdaňovací období 2011 se uvádí na řádek 64. Nárok na ni má každý. Nezáleží tedy ani na počtu měsíců, po které vám plynuly příjmy, ani na tom, zda jste daňovým rezidentem, či nerezidentem v tuzemsku.


Řádky 65a-65b


Nyní budete pokračovat na řádku 65a, nebo 65b, a to v závislosti na tom, zda je váš/vaše manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P:


- Není držitelem - pak vyplníte řádek 65a. Roční výše slevy činí 24 840 korun (tedy 2070 korun měsíčně).


- Je držitelem - pak vyplníte řádek 65b. Roční výše slevy činí 49 680 korun (tedy 4140 korun měsíčně).


V obou případech uveďte do prvního políčka počet měsíců, ve kterých s manželem/kou žijete v jedné v domácnosti.


Přitom nezapomeňte, že slevu lze uplatnit jedině tehdy, když jeho/její příjmy za rok 2011 nepřesáhly 68 ti-
síc korun.


Do těchto příjmů se přitom nezapočítává zejména porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu.


Pokud se váš/vaše vyživovaný/á manžel/ka stal/a držitelem průkazu ZTP/P až během roku 2011, uplatníte si část slevy v měsíční výši 2070 korun na řádku 65a a část slevy v měsíční výši 4140 korun na řádku 65b - počínaje měsícem, jehož první den již měl/měla průkaz ZTP/P.


Řádky 66 a 67


Pobíráte-li invalidní důchod pro invaliditu


- prvního nebo druhého stupně, můžete si na řádku 66 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 210 korun, tj. za rok až 2520 korun;


- třetího stupně, můžete si na řádku 67 odečíst od své daně za každý měsíc pobírání důchodu slevu 420 korun,
tj. za rok až 5040 korun.


Slevu pro invaliditu přitom můžete uplatnit i v měsících, kdy vám nárok na výplatu důchodu zanikl z důvodu nároku na důchod starobní.


Řádek 68


Pokud jste držitelem průkazu pro zvlášť těžce zdravotně postižené s potřebou průvodce (ZTP/P), můžete si na řádku 68 snížit daň o 1345 korun za každý měsíc, v němž průkaz máte, tj. až o 16 140 korun ročně.


Překážkou pro její uplatnění není ani to, že si uplatníte jinou slevu uváděnou v některém z předchozích dvou řádků.


Řádek 69


Za předpokladu, že studujete střední nebo vysokou školu, můžete si na řádku 69 snížit daň o 335 korun za každý měsíc, v němž studujete, tj. ročně až o 4020 korun.


Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu střední školy si však nesmíte zároveň vydělávat, nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.


Za dobu studia na střední škole se považují nejen letní prázdniny mezi jednotlivými školními roky, ale i ty po skončení studia - jen pokud jste během nich nevykonávali závislou nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo vám nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Toto omezení pro vás neplatí, pokud jste hned na podzim začali studovat vysokou školu.


Během studia na vysoké škole máte nárok na slevu až do dovršení 26 let. V případě studia doktorského studijního programu v prezenční formě se hranice prodlužuje až do 28 let.


Nárok na slevu nezapomeňte finančnímu úřadu doložit potvrzením o studiu za rok 2011, respektive za ty školní roky nebo semestry, které do roku 2011 zasahují. Potvrzení o studiu na školách v zahraničí si nechte úředně přeložit.


Řádky 70-71


Na řádku 70 sečtěte veškeré slevy, které uplatňujete na řádcích 62 až 69. Poté vyjádřete rozdíl daně uvedené na řádku 60 a sumy slev uvedené na řádku 70 a výsledek zapište na řádek 71.


Pokud by výsledkem tohoto rozdílu bylo záporné číslo, vyplňte nulu. Uplatněním slev na dani totiž nelze nikdy dosáhnout "záporné daně", tedy dostat se do situace, kdy by vám vznikl nárok na přeplatek. Slevy neuplatněné v daňovém přiznání za rok 2011 nelze nikterak převádět do následujících období a nárok na ně propadá.


Tabulka č. 2, řádek 72


Chcete-li uplatnit zvýhodnění na dítě, které s vámi žije v jedné domácnosti, nejprve se přesvědčte, zda na něj máte vůbec nárok (viz box "Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě").


Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě


- Vyživovaným dítětem může být dítě až do 26 let. Po dovršení 18 let je však podmínkou, že studuje na střední škole (s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia, kdy si dítě zároveň vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti) nebo vysoké škole.
- Dítě starší 18 let by vám ze školy mělo donést potvrzení o studiu, které přiložíte k daňovému přiznání.
- Nárok na daňové zvýhodnění na dítě narozené v roce 2011 doložíte kopií jeho rodného listu.
- Zvýhodnění uplatněte již za měsíc, v němž se dítě narodilo, popřípadě začalo studovat.
- Pro využití zvýhodnění není nutné, aby se jednalo přímo o dítě vlastní, zvýhodnění můžete uplatnit i pro děti osvojené, v náhradní péči nebo děti druhého z manželů (nikoli však družky/přítelkyně).
- Pokud dítě například z důvodu studia nebo léčení dočasně pobývá mimo domácnost, není to důvodem pro to, aby vám byl odepřen nárok na daňové zvýhodnění.
- Uplatnění zvýhodnění nebrání to, že si vaše dítě při studiu vydělává.
- Daňové zvýhodnění si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž dítě žije v domácnosti.
- Pro nárok na daňový bonus musí vaše celkové příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, kapitálového majetku a pronájmu za rok 2011 činit alespoň 48 tisíc korun.
- Nemáte-li dostatečné příjmy, zvýhodnění na vaše dítě mohou uplatnit i jeho prarodiče, žijí-li s ním v jedné domácnosti.


Měsíční částka daňového zvýhodnění činí 967 korun, respektive 1934 korun, za dítě se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce.


Můžete-li uplatnit slevu na dítě, vyplňte do prvních dvou sloupců Tabulky č. 2 osobní údaje dětí a do zbylých dvou počet měsíců, v nichž splníte podmínky pro uplatnění zvýhodnění.


Údaje o počtu měsíců poté sečtěte a výsledek zapište do řádku celkem.


Pokud vám nebude tabulka stačit, uveďte data do zvláštní přílohy a připojte ji k daňovému přiznání.


Pro získání celkové částky daňového zvýhodnění nyní vynásobte počet měsíců ve sloupci 3 částkou 967 a výsledek sečtěte s násobkem počtu měsíců ze sloupce 4 a částky 1934. Výsledek uveďte na řádek 72.


Řádek 73


Na řádku 73 uveďte výši daňového zvýhodnění z řádku 72, které ve formě slevy na dani můžete uplatnit, maximálně však do výše vypočtené daňové povinnosti na řádku 71.


Bude-li částka vašeho daňového zvýhodnění z řádku 72 vyšší než daň po uplatnění slev na řádku 71, rozdíl uveďte na řádek 75. Ten představuje váš daňový bonus, který vám bude vrácen.


Podmínkou je, že činí nejméně 100 korun a nejvýše 52 200 korun. Pokud bude částka daňového zvýhodnění na řádku 72 nižší než daň po uplatnění slev z řádku 71, můžete na řádek 73 opsat výši daňového zvýhodnění z řádku 72.


Řádky 74-77


Nyní přejděte k řádku 74, který představuje vaši daň po uplatnění slevy na vyživované dítě. Uveďte zde rozdíl mezi řádky 71 a 73.


Řádek 75 máte již vyřešený, a pokud jste v roce 2011 nepobírali měsíční daňové bonusy, můžete rovnou přejít k části "Placení daně".


Jestliže jste bonusy pobírali, přejděte k řádku 76. Na něj uveďte jejich výši. Zjistíte ji z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění", které by vám měl vystavit váš zaměstnavatel.


Jako poslední pak v tomto oddílu přiznání vyplňte řádek 77, kam vypočtěte rozdíl mezi řádky 75 a 76.


Výsledek představuje částku daňového bonusu, na který máte po zohlednění bonusů vyplacených v průběhu roku ještě nárok (kladná hodnota), popřípadě výši daňového bonusu, jež vám byla vyplacena "navíc" (záporná hodnota).


Zbývá určit, kolik máte na dani doplatit. K tomu slouží tabulka ve spodní části 3. strany formuláře.


Jak na slevy

- Pan Novák v lednu 2011 úspěšně zakončil magisterské studium a v únoru oslavil své 26. narozeniny.
- Do zaměstnání nastoupil až k 1. březnu, aby mohl pomoci své těhotné přítelkyni s přípravou jejich svatby, kterou si naplánovali na začátek dubna.
- Krátce po svatbě, ještě v tomtéž měsíci, se jim narodila holčička.
- Manželka pana Nováka až do nástupu na mateřskou dovolenou podnikala, ale příliš se jí nedařilo, a vykázala ztrátu 20 tisíc korun (příjmy 50 tisíc korun, výdaje 70 tisíc korun).
- Kromě těchto příjmů pobírala pouze peněžitý příspěvek v mateřství (63 tisíc korun), rodičovský příspěvek (30 400 korun) a bylo jí vyplaceno porodné (13 tisíc korun).
- V prvé řadě má pan Novák nárok na slevu na poplatníka ve výši 23 640 korun.
- Slevu na manželku by si pan Novák mohl uplatnit za měsíce květen-prosinec.
- Nejdříve je však nutné zjistit, jak vysoké jsou příjmy manželky za rok 2011: rodičovský příspěvek ani porodné se pro tyto účely do jejích příjmů nezapočítávají. Zbylé příjmy (50 tisíc + 63 tisíc korun) však převyšují hranici 68 tisíc korun pro nárok uplatnění slevy, a tak si pan Novák slevu na manželku nebude moci od daně odečíst.
- Daňové zvýhodnění na dcerku náleží panu Novákovi již od měsíce, ve kterém se narodila (tj. 9 x 967).
- V úvahu připadá ještě sleva na studenta, kterou si pan Novák bude moci uplatnit za měsíc leden, ve kterém zakončil studium, a ještě za měsíc následující, jelikož v něm nevykonával výdělečnou činnost a na počátku měsíce splňoval i věkový limit 26 let. Výše slevy za tyto dva měsíce dosahuje 670 korun.
- Pan Novák si tak bude moci svoji daň za rok 2011 snížit celkem o 33 013 korun (23 640 + 8703 + 670 korun).
- Kdyby jeho daň před uplatněním slev byla nižší než tato částka, vznikne mu nárok na daňový bonus, a to maximálně ve výši 8703 korun.


Placení daně


Přesuňte se ve formuláři na:


7. ODDÍL


Placení daně


Řádky 84-90


Sedmý oddíl (viz obr. 19) poslouží k tomu, abyste zjistili, zda zálohy odvedené v průběhu roku na daň z příjmů postačí k pokrytí vaší výsledné daňové povinnosti. Oddíl vyplníte podle toho, která z následujících situací se vás týká:


- Byl jsem zaměstnán a zaměstnavatel mi z příjmu odváděl zálohy - začněte hned prvním řádkem 84.


Uveďte zde sumu sražených záloh v rámci vašeho zaměstnání. Zjistíte ji z "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na tuto daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období roku 2011", které vám vystaví váš zaměstnavatel.


Pokud jste měli zaměstnavatelů v uplynulém roce více, uveďte zde součet sražených záloh.


! Pozor: Jestliže vám ještě před podáním přiznání zaměstnavatel provedl roční zúčtování a vrátil případný přeplatek na dani, nezapomeňte o tuto částku řádek 84 snížit.


- Zálohy jsem odváděl v rámci svého podnikání - jejich výši uveďte na řádek 85, avšak zohledněte pouze zálohy, které jste uhradili (měli uhradit) ve zdaňovacím období roku 2011. Pokud jste takovou zálohu uhradili pozdě, avšak stihli jste to ještě do konce lhůty pro podání daňového přiznání, zahrňte tam i tyto zálohy.


- Daň mi byla stanovena paušální částkou - její výši uveďte na řádek 86.


- Mám úrokové příjmy ze státních dluhopisů a jsem v tuzemsku daňovým rezidentem - jejich výši uveďte na řádek 87, zohledněte však přitom pouze úroky z dluhopisů, které jste pořídili ze zvláštního vázaného účtu v bance.


- Jsem v České republice daňovým nerezidentem a mám zde příjmy, z nichž mi byla sražena daň - jedná-li se o příjmy ze služeb, obchodního a technického poradenství, řídící a zprostředkovatelské činnosti, ze svobodných povolání, licencí, autorských honorářů, úroků z poskytnutých úvěrů a půjček, pronájmu movité věci, odměn členů statutárních orgánů, popřípadě o sankce ze závazkových vztahů, pak tuto daň uveďte na řádek 87a.


- Nejsem daňovým rezidentem v České republice ani v EU a z mých příjmů v Česku mi bylo sraženo zajištění daně - pak celkovou částku zajištění vyplňte na řádek 88.


- Mám účet v jiném členském státě EU a tento stát mi v souladu s předpisy EU srazil daň z úroků (vyšší, než co povoluje příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění) - pak částku sražené daně převyšující "povolenou" výši uveďte na řádek 89.


- Minulý rok jsem kvůli insolvenčnímu řízení již jedno přiznání podával, avšak neuplatnil jsem si žádnou slevu ani jiné daňové zvýhodnění - pak uveďte daň zaplacenou na základě tohoto přiznání na řádek 90.


Řádek 91


Přejděte k řádku 91. Na něj uveďte rozdíl vaší daňové povinnosti z řádku 74 a záloh, které jste vyplnili na řádcích 84 až 90.


Pokud vám vyšla záporná částka, můžete se radovat, protože vám ji stát vrátí. Máte-li v řádku 91 kladnou částku, budete muset naopak sáhnout do vaší peněženky.


Nyní už víte, jak na tom s daní z příjmů za loňský rok jste. V rámci přiznání se nyní posouváte do cíle, kde už na vás čeká jen splnění formalit.


Povinné přílohy


Přesuňte se ve formuláři na:


Strana 4


Přílohy DAP


Na čtvrté straně daňového přiznání (viz obr. 20) uveďte ke každému z jednotlivých druhů příloh připojených k přiznání i počet jejich listů. Pamatujte, že přikládané dokumenty musejí být originály, případně doplněné o úřední překlady, jsou-li v cizím jazyce. Některé z nich přitom k přiznání přikládat musíte povinně, jiné přikládáte pouze dobrovolně:


Povinné přílohy


Máte-li obsah pro Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 nebo Přílohu č. 3, k přiznání je musíte přiložit.


Vedete-li účetnictví, máte navíc povinnost přiložit také vaši účetní závěrku, tj. rozvahu a výkaz zisků a ztrát.


Máte-li příjmy ze zaměstnání, pak musíte doložit své potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, jež by vám měl vystavit váš zaměstnavatel.


Máte-li příjmy ze zahraničí a u nich nárok na vyloučení dvojího zdanění, nezapomeňte také vyplnit jejich seznam (formulář naleznete na webových stránkách České daňové správy
http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405b 2.pdf).


Nepovinné přílohy


Zbylé přílohy ve výše uvedeném seznamu můžete k přiznání přiložit dobrovolně.


Jde především o doklady, na základě kterých si uplatňujete nezdanitelné částky základu daně či odčitatelné položky.


Některé přitom nejsou v seznamu uvedeny, ačkoli je vhodné je k přiznání přikládat. Jde například o potvrzení o studiu vašeho zletilého dítěte, čestné prohlášení manželky/manžela, že její/jeho příjmy nepřesahují částku
68 tisíc korun ročně, čestné prohlášení manželky/manžela, že si v daňovém přiznání neuplatňuje úroky z úvěru na bytové potřeby atd.


Počet listů těchto příloh uveďte na řádek "Další přílohy výše neuvedené".


Prohlášení


Nyní pokračujte vyplněním prohlášení (viz obr. 21). V případě, že si daňové přiznání zpracováváte a podáváte sami, přeskočte oblast "Údaje o zástupci" a přejděte rovnou k vyplnění data vypracování daňového přiznání a dokument podepište.


Pokud přiznání podáváte jako něčí zástupce, uveďte své osobní údaje a kód typu zastupování:


1 - zákonný zástupce


2 - ustanovený zástupce


3 - společný zástupce, smluvní zástupce


4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba


4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát


4c - právnická osoba vykonávající daňové poradenství


Žádost o vrácení přeplatku


V tuto chvíli máte již přiznání hotové a zbývá ho jen odeslat na finanční úřad a zaplatit případný nedoplatek (více viz část "Kam a kdy zaplatit daň", viz výše). Pokud vám naopak vyšel přeplatek na dani, můžete si ještě prostřednictvím přiznání požádat o jeho vrácení.


Stačí, abyste na poslední straně dole vyplnili jednoduchou žádost (viz obr. 22). Finanční úřad má na vrácení přeplatku čas až do uplynutí 30 dní od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 2. května 2012 pro termín podání do 2. dubna 2012, a do 2. srpna 2012 pro termín podání do 2. července 2012.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Lucie Rytířová, Tereza Köppelová, z poradenské a a
16.02.2012 - 11:06:23

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

26.12.2009 -

reklama:

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

02.07.2009 - Karlovy Vary - Thriller na kolonádě

Krize tvrdě dopadla na západočeské lázně. Jezdí do nich o ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.