GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 12.07.2020, svátek má Bořek
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Daňové přiznání za rok 2010

 

 

ilustracni fotoFormulář daňového přiznání získáte v papírové podobě na každém finančním úřadu, v elektronické podobě si jej můžete zdarma stáhnout na internetu. Vždy si však překontrolujte, zda máte správnou verzi označenou jako vzor č. 17. K přiznání náleží i případné přílohy (nejčastěji příloha č. 1, 2 a 3).


Jako pomůcku můžete při vyplnění přiznání využít i oficiálních pokynů (vzor č. 18), které si společně s přiznáním a jeho přílohami můžete stáhnout na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/123.html?year=.


Budete-li přiznání vyplňovat ručně v papírové podobě, hodnoty uvádějte pouze do řádků s bílým podkladem (řádky s růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby úřadu), a to čitelně hůlkovým písmem.


Bude-li vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů nedostatečné, uveďte další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a počet listů příloh uveďte v části Přílohy přiznání na řádku »Další přílohy výše neuvedené«. Nevyplněné řádky nebo oddíly proškrtněte. Nemáte-li náplň pro celé přílohy (1 až 3), k přiznání je nepřikládejte.


Měna a zaokrouhlování


Přiznání vyplňujte pouze v českých korunách. Máte-li i příjmy ze zahraničí, budete je muset přepočítat. Pro přepočet můžete využít následující kurzy. Nevedete-li účetnictví, máte tři možnosti:


Buď použijte jednotný kurz stanovený pokynem Generálního finančního ředitelství GFŘ-D1 (viz tabulka »Přehled kurzů nejdůležitějších cizích měn«),


nebo kurzy vyhlášené Českou národní bankou (ČNB) v den, kdy jste daný příjem obdrželi nebo daný výdaj uskutečnili (najdete je podle data na webových stránkách centrální banky v sekci Kurzy devizového trhu),


nebo pevný kurz, kterým se rozumí aktuální kurz ČNB k prvnímu dni období, po který kurz platí (třeba kurz prvního dne v týdnu, měsíci, čtvrtletí, roku).


Vedete-li účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené ČNB, které uplatňujete.


Není-li kurz příslušné zahraniční měny vyhlášen, proveďte přepočet prostřednictvím jiné měny, například prostřednictvím amerického dolaru či eura.


Částky v následujících oddílech uvádějte v celých korunách. Hodnoty ve sloupcích počítané v průběhu výpočtu daně uvádějte s přesností na dvě desetinná místa. Potřebné informace už máte, dejte se do vyplňování formuláře.


Daňový formulář


První strana daňového přiznání je informativní a slouží zejména pro vyplnění administrativních informací a k identifikaci poplatníka.


Do prvního rámečku s názvem »Finančnímu úřadu v, ve, pro« napište zbývající část názvu vašeho místně příslušného finančního úřadu, kterému přiznání podáváte (podívejte se na předchozí informace v úvodním článku v části »Kde přiznání podat« na str. 4).


Řádek 01


Pokud máte daňové identifikační číslo, neboli DIČ, které vám bylo přiděleno finančním úřadem osvědčením o registraci, vepište jej do řádku 1.


Řádek 02


Pokud jej nemáte, na řádek 2 vyplňte své rodné číslo i s lomítkem. Máte-li za lomítkem pouze tři číslice, ponechejte poslední políčko nevyplněné.


Jestliže vám rodné číslo nebylo přiděleno, vyplňte své datum narození ve formátu RRMMDD/0000. Tedy například poplatník narozený 26. května 1967 napíše 670526/0000.


Řádek 03


V řádku 3 křížkem označte, zda podáváte řádné, opravné či dodatečné daňové přiznání.


Řádným přiznáním se přitom rozumí to přiznání, které podáváte jako první za příslušné zdaňovací období a v řádném termínu (viz část "Termíny pro podání přiznání" na str. 3).


Opravným přiznáním se rozumí to, které je podáno rovněž v řádném termínu, ale není podáno jako první. Zpravidla se využívá tehdy, když chcete některé údaje v řádném přiznání opravit a lhůta pro podání ještě neuplynula.


O dodatečné přiznání se pak bude jednat tehdy, když budete údaje v již podaném přiznání opravovat, protože zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší/nižší nebo daňová ztráta nižší/vyšší, ale lhůta pro podání řádného přiznání již uplynula.


V takovém případě musíte do formuláře přiznání rovněž uvést i datum, kdy jste nové skutečnosti vedoucí ke změně vaší daňové povinnosti zjistili.


Toto datum nemůže být zvoleno náhodně.


V případě zvýšení vaší daňové povinnosti, respektive snížení daňové ztráty, máte povinnost přiznání podat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jste důvody pro podání zjistili. Finanční úřad tak právě na základě tohoto data může poznat, zda jste dodatečné přiznání podali včas.


Jak opravné, tak dodatečné přiznání vyplňujte kompletně, tzn. vyplňte všechny řádky, pro něž máte náležitý obsah, a to v celých hodnotách.


Řádek 04


Řádek 4 společně se související kolonkou »Datum« se obvykle vůbec nevyplňuje.

 

Zabývat se jím budete muset pouze v následujících situacích, kdy je třeba podat přiznání do níže zmíněných lhůt:


A - do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,


B - do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy,


C - do 15 dnů ode dne podání návrhu na zrušení konkurzu,


D - do 15 dnů ode dne zrušení konkurzu,


E - do 15 dnů ode dne splnění jiného způsobu řešení úpadku,


F - do 15 dnů ode dne přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně,


G - za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno,


I - do 6 měsíců po úmrtí poplatníka. Je nutné, aby se pozůstalí poplatníka mezi sebou dohodli, kdo z nich za zemřelého přiznání podá.Řádek 05


V řádku 5 označte křížkem, zda za vás daňové přiznání podává daňový poradce. Pro účinky prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 1. července 2011 je nezbytné, aby plná moc pro vašeho daňového poradce byla do 1. dubna 2011 uložena na podatelně u vašeho místně příslušného finančního úřadu. Nestačí ji 1. dubna odeslat poštou, jako tomu bylo v minulých letech.


Řádek 05a


V řádku 5a křížkem zaškrtněte, zda máte povinnost ověřovat vaši účetní závěrku auditorem.


Pod nadpisem přiznání je kolonka, do které vepište, za které zdaňovací období daňové přiznání podáváte. Pokud jej podáváte za loňský kalendářní rok, uveďte pouze číslici 2010.


Jestliže jste vyplnili řádek 4, pravděpodobně využijete spíše dvě kolonky, kde uvedete za jakou část zdaňovacího období (kalendářního roku) přiznání podáváte.


Řádky 06-11


V 1. oddílu přiznání (viz Obr. 2) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje. Do řádků 12 až 18 napište svou aktuální adresu, tj. adresu svého bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání.


Kolonky 19 až 22 se vyplňují pouze v případě, kdyby vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacího období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání přiznání.


Řádky 23 až 28 vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dnů v roce.


Řádek 29 a 29a vyplníte jen tehdy, jste-li daňovým nerezidentem. Jde o poplatníky, kteří se na území Česka zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat - s výjimkou studentů a osob, které se tu léčí.


V tomto případě napište kód státu, kde jste daňovým rezidentem, což je stát, kde jsou vám zdaněny vaše celosvětové příjmy.


Seznam kódů států naleznete například na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/kody_statu.pdf.


Do řádku 29a pak vyplňte výši svých celosvětových příjmů v českých korunách, tj. jak svých českých, tak zahraničních příjmů. Berní úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitatelné položky a slevy na dani.


V řádku 30 zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahraniční osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.

 


reklama:
reklama

 
Jak přiznávat aneb Navigace podle typu příjmů


Od této části přiznání o vašem dalším posunu ve formuláři rozhodne to, kolika druhů příjmů jste v roce 2010 dosáhli. Pokud jich máte víc, budete se v rámci formuláře přesouvat do té doby, než je všechny do přiznání uvedete. Pomůže vám s tím následující rozcestník, poté i pokyny uvedené na konci jednotlivých bodů:


Řádek 31-34


Uveďte součet příjmů, neboli hrubých mezd, od všech zaměstnavatelů za uplynulý rok, které jste obdrželi do 31. ledna 2011, a to od tuzemských i zahraničních zaměstnavatelů. Pokud jste po 31. lednu 2010 obdrželi příjmy, které se vztahovaly k předchozím obdobím, na řádek 31 je uveďte rovněž.


Údaje o svých příjmech můžete zjistit například z »Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2010«, které vám na požádání, zpravidla však automaticky, vystaví váš zaměstnavatel. Pro tento účel lze využít oficiálního formuláře dostupného na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/ sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011 /5460_18.pdf.


Z potvrzení od svého zaměstnavatele, popřípadě zaměstnavatelů, získáte také informaci o povinném pojistném, kterou uvedete na řádek 32. Jde o celkovou částku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které za vás váš zaměstnavatel za uplynulý rok odvedl.


Nemáte-li zahraniční příjmy, přejděte rovnou k řádku 34, na kterém pouze sečtěte řádky 31 a 32. Tím máte tuto část přiznání hotovou.


Mzdu ze zahraničí do přiznání uveďte pouze tehdy, jestliže jste v České republice daňovým rezidentem. Jedině tak ji zde zdaníte, a proto i uvedete do daňového přiznání. Za rezidenta vás bude český stát považovat vždy, když se na jeho území zdržíte déle než 183 dní v roce nebo když zde budete mít stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na váš úmysl se v něm trvale zdržovat.


Vaše rezidentství v Česku může změnit ještě smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která zpravidla ve svém článku 4 stanoví podmínky pro určení daňového rezidentství. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ 194.html?year=0.


Pokud jste tuzemským daňovým rezidentem a pobíráte mzdu i v zahraničí, vezměte její roční úhrn v hrubé výši (tedy nesnížený o zahraniční daň a případné odčitatelné položky) a uveďte ji na řádek 31 v korunách.


(Přepočet proveďte podle instrukcí uvedených výše v části "Měna a zaokrouhlování" na str. 8. )


Následně uveďte na řádek 32 pojistné, které by váš zahraniční zaměstnavatel odvedl, pokud by se jednalo o zaměstnání v tuzemsku, tzn. vynásobte váš hrubý zahraniční příjem koeficientem 0,34 a o výsledek zvyšte řádek 32.


Další postup při vyplňování přiznání bude záviset na tom, v jakém státě jste své zaměstnávání vykonávali:


Ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění: z příslušné smlouvy si zjistěte (zpravidla v článcích 22 nebo 23), která z metod zamezení dvojímu zdanění se bude na vaši zahraniční mzdu aplikovat.


V případě příjmů ze závislé činnosti se nejčastěji aplikuje metoda zápočtu, jejíž použití vede k nutnosti vyplnit kromě 2. oddílu přiznání rovněž i Přílohu č. 3 (více viz bod 9).


Druhou možností je metoda vynětí, v jejímž případě byste o hodnotu vyňatého příjmu snížili řádek 36a, a to včetně fiktivního pojistného, které jste uvedli na řádku 32.


Zákon o daních z příjmů vám dává od roku 2009 možnost mezi metodami zamezení dvojímu zdanění volit.


Podmínkou zde je, že vaším zaměstnavatelem bude zahraniční společnost nebo stálá provozovna vašeho tuzemského zaměstnavatele v zahraničí.


Vaše volba padne na metodu vynětí zejména v případech, kdy bude daň odvedená v zahraničí nižší, než by byla stejně odvedená daň v tuzemsku.


Ve státě, s nímž Česko smlouvu neuzavřelo: přejděte na řádek 33 a uveďte do něj daň, kterou jste ve státě zaměstnání odvedli.


Řádek 35


Na závěr nezapomeňte na řádek 35 uvést úhrn vašich zahraničních příjmů zvýšený o »fiktivní» tuzemské pojistné, případně také snížený o daň zaplacenou z vašich příjmů ve státě, s nímž Česko neuzavřelo smlouvu o zamezení dvojího zdanění.


Tento řádek poslouží pro výpočet vašich případných záloh na daň.


Informace o svých příjmech z podnikání uvedete v rámci přiznání do Přílohy č. 1 (dále jen příloha), a to včetně příjmů ze zahraničí.


Formulář přílohy získáte spolu s formulářem přiznání buď na internetu, nebo v tištěné podobě na finančním úřadu, za zdaňovací období roku 2010 jde o vzor č. 17.


Nejčastěji se do přílohy uvádějí příjmy:


ilustracni fotoze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,


ze živnosti,


z podnikání podle zvláštních zákonů (například auditoři, advokáti, daňoví poradci),


z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,


z autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,


z nezávislého povolání (např. hudebníci, herci),


z činnosti znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,


z činnosti insolvenčního správce.


Pokud máte podíl ve veřejné obchodní společnosti nebo jste komplementářem komanditní společnosti, zisk své firmy zdaníte také v této části přiznání.


Hned v úvodu přílohy zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci, nebo zda uplatňujete výdaje procentem z příjmů.


U výdajových paušálů platí pro rok 2010 následující sazby:

a) 80 % u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů ze živností řemeslných,


b) 60 % u příjmů ze živností,


c) 40 % u ostatních příjmů.


Přiznáváte-li však podíl na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti, paušální výdaje uplatnit nemůžete.


Musíte vždy vycházet ze skutečných nákladů a výnosů společnosti, upravených o položky zvyšující a snižující základ daně.


Máte-li více druhů podnikatelských aktivit, nezapomeňte, že pokud si zvolíte uplatňování výdajů paušálem u jedné z nich, nemůžete u dalších činností zvolit uplatňování výdajů ve skutečné výši.


Volba uplatňování výdajů platí pro celou samostatně výdělečnou činnost. Výjimkou jsou pouze případy, kdy rozhodnutí o výdajích »přebíráte«. To se děje například u příjmů spolupracující osoby nebo při podílu společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.


Pokud máte i příjmy z podnikatelských aktivit v zahraničí, které v příslušné zemi podléhají zdanění, a v úvodu přiznání jste o sobě uvedli, že jste v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte tyto příjmy do přiznání uvést také.


V přiznání a příloze doplníte tedy nejen příjmy a výdaje související s vašimi podnikatelskými aktivitami v tuzemsku, ale také obdobné údaje (vypočtené podle tuzemských pravidel) související s vaším podnikáním v zahraničí. (Přepočet na české koruny proveďte podle pravidel uvedených v části »Měna a zaokrouhlování« na str. 8.)


Budete si muset dále vyhledat příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, uzavřenou mezi Českou republikou a zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.


V příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla články 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.


V případě, že smlouva určuje použití metody vynětí, nezapomeňte, že o případnou ztrátu z vašeho zahraničního podnikání musíte na řádku 105 zvýšit základ daně.


Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete mít zase povinnost vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz bod 9).


Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění pak naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/194.html?year=0.


Řádek 101-104 (viz Obr. 5)


V prvé části přílohy se uvádějí souhrnné hodnoty. Podrobnosti k těmto hodnotám musíte uvést ve druhé části přílohy označené jako "Doplňující údaje".


Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 101, 102 a 103 a začněte vyplňovat první část přílohy až na řádku 104.


Zde uveďte hospodářský výsledek.


Kdo účetnictví nevede, začne řádkem 101, na který vyplní celkovou výši dosažených příjmů.


Na řádek 102 zapište celkové výdaje z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pokud uplatňujete paušální výdaje, je údaj na řádku 102 vypočten z částky na řádku 101 příslušným procentem.


Na řádku 104 se pak vypočte rozdíl mezi řádkem 101 a 102. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z podnikání.


Některé příjmy související s vaším podnikáním se však do této části přiznání neuvádějí.


Příkladem jsou úroky z běžného účtu určeného k podnikání nebo úroky a poplatky z prodlení. Tyto příjmy je třeba zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (více viz bod 3 Kapitálové příjmy" na str. 15).


Pokud je tedy nedopatřením zahrnete již do údaje na řádku 101 (popřípadě 104), je třeba je později na řádku 106 vyloučit a uvést v základu daně z kapitálového majetku na řádku 38.


Řádek 105-106


Než budete pokračovat vyplňováním řádků 105 a 106, věnujte ještě pozornost oddílům A až D ve druhé části přílohy, kde uveďte informace o vašem podnikání.


Pokud vedete účetnictví, vyplníte v oddíle A hodnotu ročního čistého obratu, vypočteného jako výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.


Dále zde uveďte hodnotu uplatněných odpisů v daném zdaňovacím období a jako poslední hodnotu zadejte hodnotu odpisů nemovitého majetku.


Oddíl B již musejí vyplnit všichni, bez ohledu na to, zda vedou účetnictví, nebo ne. Zde je nutné uvést údaje o převažující činnosti, tedy činnosti, ze které jste dosahovali v daném roce nejvyšší příjmy. Pokud jste provozovali další činnosti, uveďte podrobné údaje na dalších řádcích také k nim.


Oddíl C druhé části přílohy budete muset vyplnit, pokud v daném zdaňovacím období zahajujete, přerušujete, ukončujete nebo obnovujete činnost. Potom uvedete do oddílu C datum této skutečnosti. Neuvádí se zde data z minulých zdaňovacích období. Jestliže podnikáte již několik let a k žádné změně u vás nedošlo, nechte tento oddíl prázdný.


Poplatníci vedoucí daňovou evidenci jsou také povinni uvést v oddílu D údaje o svém obchodním majetku z počátku a konce zdaňovacího období.


Povinné jsou údaje o výši hmotného majetku (v zůstatkové hodnotě), dále hodnota zásob, hodnota pohledávek, včetně poskytnutých úvěrů a půjček, hodnota závazků, včetně přijatých úvěrů a půjček, hodnota vytvořených rezerv a suma mezd vyplacených zaměstnancům ve zdaňovacím období.


K nepovinným údajům patří hodnota peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a zůstatková hodnota ostatního majetku (majetku jinde neuvedeného).


Nyní se vraťte do první části přílohy a na řádcích 105 a 106 uveďte částky snižující a zvyšující základ daně.


Hodnoty uvedené na řádcích 105 a 106 zároveň nezapomeňte upřesnit v oddílu E druhé části přílohy (viz Obr. 6).


Pokud podnikáte v rámci sdružení bez právní subjektivity, zahrňte vaše příjmy a výdaje z této aktivity do řádků 101 a 102 (popř. do řádku 104, pokud vedete účetnictví).


Bližší informace o sdružení pak blíže rozveďte v oddílu F druhé části přílohy (viz Obr. 7). Jako účastník sdružení nezapomeňte, že jakmile komukoli z členů sdružení vznikne v závěru roku povinnost vést účetnictví, vzniká tato povinnost i vám.


Zároveň je třeba vzít v úvahu, že paušální výdaje můžete v tomto případě uplatnit pouze tehdy, když si účastníci sdružení rozdělují příjmy a výdaje rovným dílem (tedy stejný díl příjmů a stejný díl výdajů).


Řádek 107-108


Pokud příjmů z podnikání dosahujete za spolupráce manžela/manželky nebo osob žijících ve společné domácnosti, můžete na tyto osoby rozdělit část příjmů a výdajů.


Tato úprava měla význam spíše dříve, dokud byla sazba daně progresivní, může však být výhodná i v současné době. Pokud se tedy rozhodnete příjmy a výdaje na spolupracující osoby rozdělit, uveďte je na řádky 107 a 108.


Přitom nezapomeňte, že výše podílu na společných příjmech a výdajích musí být stejná. V oddílu G druhé části přílohy (viz Obr. 8) dále uveďte osobní údaje o spolupracujících osobách, na které příjmy a výdaje rozdělujete.


Při rozdělení příjmu z podnikání na spolupracující manželku/manžela mějte na paměti, že přidělovaný podíl příjmů nesmí činit více než 50 procent.


Po snížení o příslušné výdaje smí činit nejvýše 540 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 45 tisíc korun za každý započatý měsíc spolupráce.


V případě spolupráce ostatních osob žijících v domácnosti s poplatníkem se příjmy dosažené při podnikání rozdělují na spolupracující osoby tak, aby jejich podíl na společných příjmech a výdajích činil v úhrnu nejvýše 30 procent.


Zisk připadající v úhrnu na spolupracující osoby činí nejvýše 180 tisíc korun při spolupráci po celé zdaňovací období, jinak 15 tisíc korun za každý i započatý měsíc spolupráce.


Pamatujte přitom, že podíl, který připadne na vaši spolupracující osobu, nemusí odpovídat míře její skutečné spolupráce a že příjmy a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní docházky.


Řádek 109-111


Řádky 109 a 110 budete naopak vyplňovat, pokud budete spolupracující osobou vy. Výše uvedená pravidla pro rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu platí i zde. V tomto případě v oddílu H druhé části přílohy (viz Obr. 9) uvedete osobní údaje o osobě, která na vás příjmy a výdaje rozděluje. Řádek 111 je neobsazený, nemusíte si jej vůbec všímat.


Řádek 112


Řádek 112 použijete, pokud jste dosáhli podílu na zisku jako společník veřejné obchodní společnosti, popřípadě jako komplementář komanditní společnosti. V tomto případě nezapomeňte v oddílu I druhé části přílohy (viz Obr. č. 10) uvést DIČ veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, ve které máte podíl, a zároveň s tím i výši tohoto podílu.


Řádek 113


Řádek 113 je součtovým řádkem dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Vyčíslíte jej sečtením řádků 104, 105, 108, 109 a 112 a odečtením řádků 106, 107, 110 a 111.


A ještě dvě poznámky na závěr: Nezapomeňte, že s příjmy z podnikání souvisejí i povinnosti v sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Vedete-li pak účetnictví, nezapomeňte k přiznání přiložit také vaši účetní závěrku.


reklama:
reklama


2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta


Lámete-li si hlavu s tím, co vlastně příjmy z kapitálového majetku jsou a které příjmy byste měli do této části přiznání uvést, pomůže vám následující přehled nejtypičtějších příjmů z kapitálového majetku:


úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, včetně úroků a poplatků z prodlení;


úroky z vkladů na běžných účtech, které slouží k podnikání (nejsou součástí vašich příjmů z podnikání, ale měly by se objevit zvlášť v rámci skupiny příjmů z kapitálového majetku);


úrokové a jiné výnosy z držby směnek;


příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry;


úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností;


dividendy a podíly na zisku plynoucí ze zdrojů v zahraničí.


Uvedený výčet přitom není konečný. Chybí v něm další kapitálové příjmy, jakými jsou například úroky z vkladů na běžných účtech nebo podíly na zisku z tuzemských společností, které byly zdaněny srážkovou daní již při jejich výplatě. Ty není třeba v daňovém přiznání uvádět vůbec.


Výjimkou jsou přitom obdobné příjmy ze zahraničí, které byly sice srážkovou daní v zahraničí při jejich výplatě zdaněny, ale do přiznání se uvést musejí.


Řádek 38


Pokud výše uvedený druh příjmů máte, uveďte jej v přiznání v souhrnné výši na řádek 38.


Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte hodnotu těchto příjmů zvýšit i o příjmy dosažené v zahraničí. V tomto případě si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a v příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.


U kapitálových příjmů se přitom nejčastěji použije metoda zápočtu, a proto budete muset vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz bod 9). Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ 194.html?year=0.


Dejte si přitom pozor na skutečnost, že vůči příjmům z kapitálového majetku nemůžete uplatnit žádné výdaje, proto příjmy na řádek 38 uveďte v jejich hrubé výši.


Zároveň v této části daňového přiznání neodečítejte případnou daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Výjimkou je pouze příjem z prodeje předkupního práva, v jehož případě si jako výdaj můžete uplatnit jeho pořizovací cenu.


Jedná-li se o kapitálový příjem, který plyne do společného jmění manželů, je tento příjem vždy součástí daňového přiznání pouze jednoho z manželů. Můžete si však vybrat, který z manželů tento příjem ve svém daňovém přiznání uvede. Výjimkou je situace, kdy jeden z manželů má zdroj takového příjmu zahrnut ve svém obchodním majetku, protože v tomto případě ho ve svém daňovém přiznání musí uvést on.


A ještě poznámka na závěr - z příjmů z kapitálového majetku nemusíte odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok.


1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)


Do části daňového přiznání týkající se příjmů z pronájmu (viz Obr. 11) uveďte příjmy z následujících činností:


Příjmy z pronájmu nemovitého majetku. Podnikáte-li, nezapomeňte, že do tohoto dílčího základu daně nepatří pronájem majetku, který máte zařazený do vašeho obchodního majetku. Musíte jej tedy zdanit spolu s příjmy z vašeho podnikání.


Příjmy z pronájmu movitého majetku, pokud pronájem není vaší živností.


Je-li váš pronájem vaší živností, příjmy uveďte v rámci příjmů z podnikání.


Je-li váš pronájem pouze příležitostný, příjmy v přiznání uveďte do skupiny ostatních příjmů.


Stejně jako u příjmů z podnikání máte i zde možnost uplatnit paušální výdaje. U pronájmu jsou stanoveny zákonem ve výši 30 % z příjmů. Pokud se rozhodnete pro tento způsob uplatňování výdajů, zaškrtněte tuto variantu v úvodu přílohy.


Budete-li však vykazovat jeden rok skutečné výdaje a další rok se rozhodnete přejít na výdaje paušální, nebo obráceně, jste povinni provést úpravu základu daně stejným způsobem jako při ukončení podnikání nebo pronájmu.


Máte-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, bude se danit pouze u jednoho z vás. Budete-li tím vyvoleným vy, uveďte tuto skutečnost rovněž hned v úvodu přílohy.


Jste-li v tuzemsku daňovým rezidentem, nezapomeňte do přiznání uvést i příjmy (a s nimi související výdaje) z pronájmu dosažené v zahraničí, přepočtené na české koruny. (Postup přepočtu najdete v části »Měna a zaokrouhlování« na str. 8.)


V této souvislosti si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou.


V příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat.


V případě, že smlouva stanoví použití metody vynětí, nezapomeňte, že o případnou ztrátu z vašeho zahraničního pronájmu musíte na řádku 204 zvýšit základ daně. Budete-li aplikovat metodu zápočtu, budete mít zase povinnost vyplnit rovněž i Přílohu č. 3 daňového přiznání (viz bod 9). Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/194.html?year=0.


Řádek 201


Celkovou výši dosažených příjmů uveďte na řádek 201 a skutečné, respektive paušální, výdaje na řádek 202.


Pokud vedete účetnictví, přeskočte řádky 201 a 202, a začněte přílohu vyplňovat až na řádku 203. Zde uveďte hospodářský výsledek, který vychází z vašeho účetnictví.


Součástí nájemného z bytů, nebytových prostor nebo jejich částí nejsou úhrady za ceny služeb, například topení, voda, elektřina, spojených s jejich užíváním. Zálohy na tyto služby, které po uplynutí roku zúčtujete se skutečnými výdaji za tyto služby, proto nezahrnujete do zdanitelných příjmů, ani platby za tyto služby nezahrnujete do daňových výdajů.


Pokud služby nezúčtujete, ale se ziskem fakturujete nájemníkům, uvedete případné příjmy takto získané v dílčím základu daně z ostatních příjmů.


Řádek 202


ilustracni fotoUplatňujete-li k příjmům z pronájmu skutečné výdaje, platí zde takřka stejná pravidla jako u výdajů u podnikání. Na řá- dek 202 tak můžete uvést například následující výdaje:


odpisy pronajímaného majetku,


výdaje na opravy pronajímaného majetku,


úroky z úvěru, pokud byl pronajímaný majetek pořízen na úvěr,


zaplacenou daň z nemovitostí v případě pronájmu nemovitého majetku,


výdaje na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem, které je používané při pronájmu,


paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem,


rezervu na opravu hmotného majetku.


Řádek 203


Řádek 203 zobrazuje rozdíl mezi řádky 201 a 202. Pokud je rozdíl kladný, byl dosažen zisk, záporný rozdíl představuje ztrátu z pronájmu.


Řádek 204-205


Na řádcích 204 a 205 jsou uvedeny částky snižující a zvyšující základ daně. Tyto položky jsou podrobně popsány výše v bodu 2 týkajícího se příjmů z podnikání.


Řádek 206 je součtovým řádkem dílčího základu daně z pronájmu. Vyčíslíte jej sečtením řádků 203 a 204 a odečtením řádku 205.


Doplňujícími údaji jsou u dílčího základu daně z pronájmu údaje o výši rezerv. Uvádí se výše rezerv na počátku a na konci zdaňovacího období. Zde je dobré připomenout, že u rezerv na opravu hmotného majetku, jejichž tvorba započala po roce 2009, je třeba nejen rezervu vytvořit, ale také do termínu pro podání daňového přiznání rezervu převést na samostatný účet v bance.


A ještě poznámka na závěr: příjmy z pronájmu nepodléhají pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nicméně ovlivní výši vašich záloh na daň z příjmů pro příští rok.


 

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)


Řádek 1-4


V této části přiznání (viz Obr. 12) uveďte na řádky 1 až 4 všechny své takzvané ostatní příjmy a s nimi související výdaje podle jejich druhu bez ohledu na to, zda pocházejí z České republiky nebo ze zahraničí. Přepočet proveďte dle pravidel uvedených v úvodu této části článku, přičemž ty zahraniční musí uvádět jen tuzemský daňový rezident.


Vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a v příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na daný příjem bude vztahovat. Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ 194.html?year=0.


Označení »ostatní« mají tyto příjmy proto, že nespadají do skupin příjmů uvedených v předchozích bodech.


Jejich výhodou je, že nepodléhají odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a rovněž neovlivní vaši zálohovou povinnost na příští rok.


Zákon o daních z příjmů mezi ně řadí zejména následující příjmy:


Z příležitostných činností (A) nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, například příjmy z prodeje ovoce z vlastní zahrady. Pokud jste v uplynulém roce takové příjmy měli a jejich výše nepřekročila 20 tisíc korun, zdaňovat je nemusíte a do přiznání je neuvádíte - do této částky jsou totiž osvobozené.


Z převodu vlastní nemovitostí (B), movitých věcí (C), cenných papírů (D), nesplníte-li podmínky osvobození (viz box "Zdaňovat nemusíte tyto příjmy" na str. 5).


Z převodu účasti (E) na s. r. o., na k. s. nebo z převodu členských práv družstvu, nesplní-li podmínky osvobození (opět viz box "Zdaňovat nemusíte tyto příjmy" na str. 5).


Ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských (F).


Přijaté výživné, důchody a obdobné opakující se požitky (s výjimkou uvedenou v boxu »Zdaňovat nemusíte tyto příjmy« na str. 5).


Sloupec 1-2


Jestliže tedy některý z výše uvedených příjmů máte, uveďte nejprve do sloupce 1 jeho druhové označení (písmeno v závorkách ve výše uvedeném výčtu) a jeho výši do sloupce 2.


Než však příjem do přiznání uvedete, raději si ještě jednou ověřte, zda náhodou není osvobozený (viz box "Zdaňovat nemusíte tyto příjmy" na str. 5).


Sloupec 3


Pokud tomu tak není, příjem do přiznání uveďte a přiřaďte k němu do sloupce 3 i výdaje, které jste prokazatelně vynaložili na jeho dosažení.


V souvislosti s uvedením výdajů si dejte pozor na dva specifické případy:


U zemědělské výroby můžete namísto skutečných výdajů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %.


U příjmů ze zahraničí si vyhledejte smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, kterou Česká republika uzavřela se zemí, z níž vám tyto příjmy plynou, a v příslušných závěrečných článcích smlouvy (zpravidla 22 nebo 23) si zjistěte, která z metod zamezení dvojímu zdanění se na váš příjem bude vztahovat; bude-li to metoda vynětí, příjmy sice v Česku vyjmete ze zdanění, ale nesmíte u nich vůbec uplatnit výdaje.


Při vyplňování příjmů a výdajů do jednotlivých řádků uvádějte vždy součtové hodnoty za jednotlivé druhy příjmů.


Pokud máte například příjmy z prodeje různých akciových titulů, uveďte hodnoty příjmů z nich do přiznání souhrnně, stejně jako výdaje na ně vynaložené. Zpravidla je to pořizovací cena akcií a případné vedlejší výdaje - poplatky spojené s jejich nákupem a prodejem.


Tím prakticky dojde ke vzájemné kompenzaci zisků a ztrát v rámci jednotlivých druhů příjmů.


Máte-lit tedy například příjem z prodeje akcií společnosti X ve výši 20 a výdaje na tyto akcie 30, a současně z akcií společnosti Y příjem 30 a výdaje 10, uveďte do sloupce 1 druh příjmu D, do sloupce 2 celkový příjem 50 a do sloupce 3 výdaj ve výši 40. Ve sloupci 4 se poté uvede celkový výsledek ve výši + 10.


Sloupec 3


V posledním řádku tabulky uveďte do sloupce 4 součet kladných rozdílů mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů.


Důvodem, proč se zde sčítají pouze kladné rozdíly, je, že případnou ztrátu u daného druhu příjmu, která se objeví v daném řádku ve sloupci 4, nemůžete zkompenzovat se zisky plynoucími z ostatních druhů příjmů, a to v rámci skupiny »Ostatní příjmy«, ani v rámci zbylých skupin (tj. příjmy z podnikání, kapitálu a pronájmu).


V součtové kolonce sloupce 4 v přiznání tak můžete uvést pouze hodnotu vyšší než nula. Máte-li tak například ztrátu z obchodování s cennými papíry a zároveň zisk z prodeje nemovitosti (což obojí patří do skupiny »Ostatní příjmy«), zdaníte zisk z prodeje nemovitosti a ztráta z obchodování s cennými papíry vám propadne.


V součtovém řádku 4 byste v tomto případě uvedli pouze zisk a místo ztráty z obchodování s cennými papíry byste nepřičetli (tedy spíše neodečetli) nic.


Sloupec 5


V tabulce pro výpočet dílčího základu daně pro ostatní příjmy už zbývá jen vyplnit sloupec 5. Do něj se k jednotlivým druhům příjmů uvádí v některých případech speciální kódy, které finanční úřad potřebuje pro kontrolu dodržení příslušných ustanovení zákona:


Pokud jste daný druh příjmu dosáhli ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů (80 %), vyplňte kód "p".


Pokud vám daný druh příjmu plyne z majetku, který máte ve společném jmění manželů (nezapomeňte, že pokud vám příjmy plynou z majetku ve společném jmění manželů, příjem zdaní pouze jeden z vás), vyplňte kód »s«.


Pokud vám dané příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, vyplňte kód »z«.


Řádek 207-209


Nyní pokračujte s vyplněním údajů pod tabulkou. Do řádku 207 uveďte součet částek z tabulky ze sloupce 2 podle jednotlivých druhů příjmů.


Do řádku 208 uveďte součet částek výdajů z téže tabulky ze sloupce 3. Pokud u některého druhu příjmů převyšují výdaje příjmy, zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů.


Na závěr už zbývá jen vyplnit řádek 209, kam uvedete rozdíl mezi řádky 207 a 208.


Pro kontrolu porovnejte, zda vám vyšla stejná hodnota, jaká je uvedena v úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů v tabulce ve sloupci 4.

 


reklama:
reklama

 


2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta


Řádek 36-36a


Na tomto místě (viz Obr. 13) vás čeká postupné vysčítání hodnot uvedených v předchozí části přiznání a případně i jeho přílohách. Začněte řádkem 36, na který přeneste údaj z výše uvedeného řádku 34. Pokud jste dosáhli příjmů ze zaměstnání v zahraničí, u nichž budete uplatňovat pro zamezení dvojímu zdanění metodu vynětí, uveďte na řádek 36a rozdíl mezi hodnotou na řádku 36 a částkou těchto příjmů (včetně fiktivního pojistného). Nemáte-li takové zahraniční příjmy, přeneste na řádek 36a pouze hodnotu z řádku 36.


Řádek 37-41


Nyní pokračujte vyplněním řádku 37, kam vepište údaj z řádku 113 Přílohy č. 1.


Následující řádek 38 již máte vyplněný, a proto přejděte k řádkům 39 a 40. Do nich uveďte údaj z řádků 206 a 209 Přílohy č. 2.


Do řádku 41 vyplňte součet řádků 37, 38, 39 a 40 a přejděte k řádku 41a. Do něj vepište buď přímo částku uvedenou na řádku 41 nebo částku na řádku 41 sníženou o zisky, které vám plynou z podnikání, kapitálového majetku, pronájmu či ostatních aktivit (viz body 2, 3, 4 a 5 předchozího textu) ze zahraničí, u nichž se pro zamezení dvojímu zdanění uplatní metoda vynětí.


Důvodem, proč se zde sčítají pouze zisky, je, že případná ztráta z vašich zahraničních aktivit vám v tuzemsku nesmí snížit základ daně.


Údaje o vašich zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/ 5405b_2.pdf) a který finančnímu úřadu přiložte k přiznání.


Vyjde-li vám na řádku 41a záporná hodnota, jedná se o ztrátu, kterou budete moci využít v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Přeneste ji na řádek 61 čtvrtého oddílu přiznání.


Řádek 42


Nyní přejděte k řádku 42, kam se uvede součet řádku 36a a kladné hodnoty z řádku 41a. Zápornou hodnotu nezohledňujte a případně pouze uveďte hodnotu z řádku 36a. Příjem ze zaměstnaní není možné kompenzovat se ztrátami z vašich ostatních aktivit.


Řádek 43-44


Řádek 43 můžete přeskočit, neboť se pro zdaňovací období 2010 nevyplňujte, a postupte rovnou k řádku 44. Do něj uveďte část nebo celou ztrátu z minulých období, kterou chcete v tomto přiznání uplatnit.


Nemůžete však uplatnit jakoukoliv ztrátu: ve zdaňovacím období 2010 můžete uplatnit pouze ztráty vzniklé v letech 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, maximálně přitom do výše částky uvedené na řádku 41a.


Část uplatňované ztráty, kterou nevyužijete v tomto zdaňovacím období, si můžete přenést do následujících zdaňovacích období.


Vždy proto uplatňujte ztráty podle jejich vzniku, a to od nejstarší po nejmladší. Pokud ztrátu z předchozích období uplatníte, nezapomeňte ještě vyplnit samostatnou přílohu přiznání - je ke stažení na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz /sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011 /5405-P6_1.pdf).


Řádek 45


Jako poslední v rámci této části přiznání vyplňte řádek 45, do něhož uveďte rozdíl mezi řádkem 42 a 44, neboli váš základ daně snížený o uplatněnou daňovou ztrátu.


Nyní vyplňte příslušné řádky ve 3. oddílu přiznání (viz Obr. 14) podle uplatňovaných odčitatelných položek.


Řádek 46


Pokud jste v průběhu roku 2010 věnovali na veřejně prospěšné účely dar, popřípadě více darů, jejichž úhrnná hodnota činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla 2 % ze základu daně uvedeného na řádku 42, uveďte tuto částku na řádek 46. Maximálně takto můžete odečíst 10 % ze základu daně. Pamatujte přitom, že se nemusí jednat pouze o peněžitý dar. Odečíst můžete i hodnotu věcného daru či bezplatně vykonané služby, a to v rámci celé Evropské unie, Norska nebo Islandu.


Každý dar, jehož hodnota se objeví v řádku 46 vašeho daňového přiznání, je vhodné finančnímu úřadu doložit potvrzením o jeho poskytnutí.


Podle platných pravidel se za veřejně prospěšný účel považuje zejména financování vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, ochrany zvířat, odstraňování následků živelní pohromy, politických stran, popřípadě financování oblasti sociální, zdravotnické, tělovýchovné, ekologické, náboženské nebo charitativní.


Podobně můžete obdarovat i fyzickou osobu, podmínkou však je, že tato osoba provozuje školské či zdravotnické zařízení nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat či ohrožených druhů. Odečíst si můžete také dary na zdravotnické prostředky poživatelům invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.


Pokud jste v průběhu roku bezplatně darovali krev, nezapomeňte, že každý takový odběr je považován za dar na zdravotnické účely v hodnotě 2 tisíc korun. Na řádek 46 v takovém případě uveďte příslušnou částku dle počtu odběrů.


Řádek 47


Pokud jste v roce 2010 zaplatili úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, uveďte je na řádek 47.

Podmínkou zde je, že:


jste úvěr použili na financování vašich bytových potřeb, popřípadě potřeb manžela/manželky, dětí, rodičů nebo prarodičů a


že jste nemovitost po celý rok měli ve vašem vlastnictví a využívali k vašemu trvalému bydlení nebo bydlení vašich blízkých.


Pokud jste nemovitost nabyli teprve v roce 2010, stačí, abyste ji vlastnili a využívali k 31. prosinci 2010. V tomto prvním roce si pak můžete uplatnit i úroky z předhypotečního nebo překlenovacího úvěru.


Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete úroky z úvěru na bytové potřeby uzavřeného po 1. lednu 2008 uplatnit jen tehdy, jestliže vaše příjmy ze zdrojů v České republice dosahují alespoň 90 procent vašich celosvětových příjmů.


Nezapomeňte, že možnost odpočtu nelze využít, pokud je financovaná nemovitost využívána k podnikání nebo pronájmu.


V takovém případě úroky patří do výdajů v rámci příslušného základu daně (viz bod 2, jde-li o podnikání, nebo bod 4, jde-li o pronájem).


Pokud vámi financovanou nemovitost využíváte jak k podnikání, respektive k pronájmu, tak k bydlení, uplatněte na řádku 46 úroky pouze v poměrné výši.


Maximálně můžete uplatnit 300 tisíc korun na jednu domácnost a rok. Strop se přitom krátí o 25 tisíc korun za každý měsíc, kdy nejsou splněny podmínky.


Proto je třeba na řádek 47 kromě výše zaplacených úroků uvést i počet měsíců, za které odpočet úroků uplatňujete.


Nezapomeňte také, že výši zaplacených úroků byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením od vaší banky či stavební spořitelny.


Řádek 48


Pokud jste si v roce 2010 platili příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a máte k tomu potvrzení od vašeho penzijního fondu, uveďte na řádek 48 částku rovnající se úhrnu všech vámi zaplacených příspěvků sníženému o 6 tisíc korun.


Nejvýše si zde můžete odečíst 12 000 korun, a to i v případě, že jste nebyli pojištěni po celý rok 2010. Dejte si však pozor na to, že na řádek 48 nepatří částka příspěvků zaplacených za vás vaším zaměstnavatelem.


Pokud vám penzijní připojištění během roku 2010 zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně vám bylo vyplaceno odbytné, nemůžete si zaplacené příspěvky odečíst.


Navíc musíte v Příloze č. 2 (viz bod 5) uvést jako váš ostatní příjem součet všech zaplacených příspěvků, o které jste si základ daně snížili v předešlých letech.


Řádek 49


Máte-li uzavřenou smlouvu o soukromém životním pojištění (tj. pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití, popřípadě důchodové pojištění) s pojišťovnou z České republiky nebo z Evropské unie, můžete si na řádku 49 snížit váš základ daně o pojistné zaplacené vámi v roce 2010.

Podmínkou je, že:


výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let, a


máte-li pojistnou smlouvu s pevně stanovenou pojistnou částkou pro případ dožití, musí její výše u smluv s pojistnou dobou na 5 až 15 let včetně činit nejméně 40 tisíc korun a u smluv s dobou 15 let a více alespoň 70 tisíc korun.


Stejně jako v případě penzijního připojištění je stanoven maximální odpočet ve výši 12 tisíc korun.


Nárok na odpočet byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením vaší pojišťovny o zaplaceném pojistném. Pokud vaše potvrzení není v českém nebo slovenském jazyce, nezapomeňte je nechat úředně přeložit.


Pokud vám v průběhu roku 2010 pojistná smlouva zanikla nebo se změnila a v důsledku toho nesplníte výše uvedené podmínky, nemůžete si od základu daně pojistné odečíst. Navíc budete muset dříve odečtené pojistné uvést v Příloze č. 2 jako ostatní příjem, a tedy i zdanit.


Řádek 50


Do řádku 50 vepište částku členských příspěvků, které jste v roce 2010 zaplatili odborové organizaci. Zákonný limit pro tento odpočet je 1,5 % vašich příjmů ze závislé činnosti uvedených na řádku 31, maximálně však obecně stanovených 3 tisíce korun.


Úhradu příspěvku byste měli finančnímu úřadu doložit potvrzením o zaplacení.


Řádek 51


Na tomto řádku si můžete od základu daně odečíst výši úhrad za zkoušky ověřující výsledky vašeho dalšího vzdělávání, nejvýše však 10 tisíc korun, respektive 13 tisíc korun u osob se zdravotním postižením a 15 tisíc korun u osob s těžším zdravotním postižením. Na odpočet však nemáte právo, pokud za vás poplatek uhradil váš zaměstnavatel.


Řádek 52


Na řádku 52 si můžete od základu daně odečíst 100 % nákladů (výdajů) vynaložených v roce 2010 na projekty výzkumu a vývoje. Těmi se rozumí projekty, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části.


Dále si zde můžete odečíst náklady (výdaje) vynaložené na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím těchto projektů.


Řádek 54-57


Na řádek 54 (viz Obr. 15) uveďte součet všech částek, které uplatňujete jako odčitatelnou položku od základu daně na řádcích 46 až 53.


Neuplatňujete-li žádnou z nich, řádek přeskočte. Na řádek 55 poté zadejte rozdíl řádků 45 a 54, tedy hodnotu vašeho základu daně sníženého o nezdanitelné části.


Pokud by bylo výsledkem záporné číslo, vepište do tohoto řádku nulu, neboť uplatněním odčitatelných položek nemůžete dosáhnout ztráty. Výslednou hodnotu z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny dolů a uveďte na řádek 56. Ten poté vynásobte koeficientem 0,15, jenž odpovídá sazbě daně z příjmů fyzických osob pro rok 2010, a výsledek uveďte na řádek 57.


Pokud se u vašeho zahraničního příjmu dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uplatní metoda zápočtu, připravte si k ruce Přílohu č. 3 přiznání (dále jen příloha, viz Obr. 16).


Máte-li zahraniční příjmy z více států, budete potřebovat ke každému z nich samostatný list přílohy. Jeho formulář naleznete na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405a_2.pdf) a vyplníte jej úplně stejně jako přílohu (vždy až do řádku 327).


Řádek 321


Na první řádek přílohy, tj. řádek číslo 321, uveďte hodnotu zahraničních příjmů z daného státu, přičemž u příjmů ze zaměstnání nezapomeňte připočíst i tuzemské fiktivní pojistné.


Řádek 322-323


Hned poté vyčíslete v řádku 322 s příjmy související výdaje a na řádku 323 daň, kterou jste v souvislosti s těmito příjmy zaplatili v zahraničí.


Její výše přitom může být jen taková, jakou mohl daný stát z vašeho příjmu vybrat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Nezapomeňte, že částku daně uplatněnou k zápočtu musíte prokázat potvrzením zahraničního finančního úřadu o jejím zaplacení.


Řádek 324


Nyní od řádku 321 odečtěte hodnotu řádku 322, rozdíl vydělte částkou, jež máte uvedenou na řádku 42 daňového přiznání, vynásobte stem, a výsledek napište do řádku 324. Jeho výše přitom může nabývat pouze hodnoty od 0 do 100, a v případě, že bude záporná, uveďte do řádku 324 nulu.


Řádek 325


V dalším kroku vypočtěte na řádku 325, kolik můžete ze zahraniční daně v tuzemsku maximálně započítat (řádek 57 z přiznání vynásobte řádkem 324 a výsledek vydělte stem).


V tuto chvíli již znáte svou daňovou povinnost, která se vztahuje k vašim příjmům z České republiky i ze zdrojů v zahraničí.


Řádek 326-327


Na řádek 326 následně uveďte částku daně zaplacenou v daném státě (viz řádek 323), maximálně však částku daně uznané k zápočtu (viz řádek 325).


Rozdíl mezi vámi zaplacenou zahraniční daní a částkou daně, kterou můžete započíst (tj. rozdíl řádků 323 a 326), potom napište do řádku 327. V případě, že vám tento rozdíl vyšel záporný, řádek pouze proškrtněte.


Řádek 328-330


Pokud jste kromě přílohy vyplnili i samostatné listy pro příjmy z dalších států, sečtěte všechny řádky 326 a výsledek uveďte na řádek 328 přílohy (maximálně však částku z řádku 57 přiznání).


Stejným způsobem pak sečtěte i řádky 327 a výsledek napište na řádek 329. Tato hodnota představuje celkovou zahraniční daň, kterou nemůžete v letošním přiznání v tuzemsku započíst.


Útěchou vám může být to, že si ji budete moci uplatnit v příštím roce jako výdaj.


Jako poslední vyplňte na řádek 330, jenž je rozdílem mezi řádky 57 a 328. Tento údaj poté přeneste na řádek 58 přiznání.


Údaje o vašich zahraničních příjmech pak ještě nezapomeňte uvést do zvláštního seznamu, jehož formulář si můžete stáhnout na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405b_2.pdf).


Řádek 58-61


Z předchozích bodů 9, popřípadě 10, již máte řádek 58 ve 4. oddílu (viz Obr. 17) vyplněný, řádek 59 není obsazen, a proto se přesuňte rovnou na řádek 60, kde uveďte hodnotu daně z řádku 58 zaokrouhlenou na koruny nahoru.


Na řádek 61 pak přeneste výši případné daňové ztráty z řádku 41a bez znaménka minus. Její hodnotu budete moci uplatnit oproti základu daně v následujících pěti letech, tj. nejpozději v daňovém přiznání za rok 2015.


Pátý oddíl formuláře přiznání (viz Obr. 18) vyplňte podle toho, které z následujících slev a zvýhodnění můžete využít:


za zaměstnance se zdravotním postižením - řádek 62,


z titulu investičních pobídek - řádek 63,


na poplatníka - řádek 64,


manželku/manžela - Tabulka č. 1, řá- dek 65a, popřípadě 65b,


z titulu invalidního důchodu - řádky 66 a 67,


z titulu ZTP/P - řádek 68,


z titulu studia - řádek 69,


na vyživované děti - Tabulka č. 2, řá- dek 72.


Řádek 62


Pracují-li pro vás zaměstnanci se zdravotním postižením, můžete na ně uplatnit na řádku 62 slevu. Návod, jak slevu spočítáte, naleznete na webových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz/sys /cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011 /5405c_4.pdf).


Tabulka č. 1


Do první tabulky na straně 3 uveďte osobní údaje manžela/ky, na kterého/kterou budete uplatňovat slevu. Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, můžete slevu uplatnit jen tehdy, dosáhnou-li vaše příjmy v České republice nejméně 90 procent vašich celosvětových příjmů.


Řádek 65a-65b


Nyní budete pokračovat na řádku 65a nebo 65b, a to v závislosti na tom, zda je váš/vaše manžel/ka držitelem průkazu ZTP/P:


Není držitelem - pak vyplníte řádek 65a. Roční výše slevy činí 24 840 korun (tedy 2070 korun měsíčně).


Je držitelem - pak vyplníte řádek 65b. Roční výše slevy činí 49 680 korun (tedy 4140 korun měsíčně).


V obou případech uveďte do prvního políčka počet měsíců, ve kterých s manželem/kou žijete v jedné v domácnosti.


Přitom nezapomeňte, že slevu lze uplatnit jedině tehdy, když jeho/její příjmy za rok 2010 nepřesáhly 68 tisíc korun. Do těchto příjmů se přitom nezapočítává zejména porodné, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, stipendium a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu.


Pokud se váš/vaše vyživovaný/á manžel/ka stal/a držitelem průkazu ZTP/P až během roku 2010, uplatníte si část slevy v měsíční výši 2070 korun na řádku 65a a část slevy v měsíční výši 4140 korun na řádku 65b - počínaje měsícem, jehož první den již měl/měla průkaz ZTP/P.


Řádek 64


Sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun pro zdaňovací období 2010 se uvádí na řádek 64. Nárok na ni má každý. Nezáleží tedy ani na počtu měsíců, po které vám plynuly příjmy, ani na tom, zda jste daňovým rezidentem či nerezidentem v tuzemsku.


Řádek 66 a 67


Pobíráte-li invalidní důchod pro invaliditu:


Prvního nebo druhého stupně, můžete si na řádku 66 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 210 korun, tj. za rok až 2520 korun.


Třetího stupně, můžete si na řádku 67 od své daně odečíst za každý měsíc pobírání důchodu slevu 420 korun, tj. za rok až 5040 korun.


Slevu pro invaliditu přitom můžete uplatnit i v měsících, kdy vám nárok na výplatu důchodu zanikl z důvodu nároku na důchod starobní.


Jste-li pak v tuzemsku daňovým nerezidentem, slevu na invaliditu můžete uplatnit jen tehdy, když vaše příjmy v České republice dosáhnou nejméně 90 % vašich celosvětových příjmů.


Řádek 68


Pokud jste držitelem průkazu pro zvlášť těžce zdravotně postižené s potřebou průvodce (ZTP/P), můžete si na řádku 68 snížit daň o 1345 korun za každý měsíc, v němž průkaz máte, tj. až o 16 140 korun ročně.


Překážkou pro její uplatnění není ani to, že si uplatníte jinou slevu uváděnou v některém z předchozích dvou řádků. Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, slevu můžete uplatnit jen tehdy, když vaše příjmy v České republice dosáhnou nejméně 90 procent vašich celosvětových příjmů.


Řádek 69


Za předpokladu, že studujete střední nebo vysokou školu, můžete si na řádku 69 snížit daň o 335 korun za každý měsíc, v němž studujete, tj. ročně až o 4020 korun.


Při dálkovém, distančním, večerním nebo kombinovaném studiu střední školy si však nesmíte zároveň vydělávat nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti.


Za dobu studia na střední škole se považují nejen letní prázdniny mezi jednotlivými školními roky, ale i ty po skončení studia - jen pokud jste během nich nevykonávali závislou nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo vám nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Toto omezení pro vás neplatí, pokud jste hned na podzim začali studovat vysokou školu.


Během studia na vysoké škole máte nárok na slevu až do dovršení 26 let.


V případě studia doktorského studijního programu v prezenční formě se hranice prodlužuje až do 28 let.


Nárok na slevu nezapomeňte finančnímu úřadu doložit potvrzením o studiu za rok 2010, respektive za ty školní roky nebo semestry, které do roku 2010 zasahují. Potvrzení o studiu na školách v zahraničí si nechte úředně přeložit.


Tabulka č. 2, řádek 72


Chcete-li uplatnit zvýhodnění na dítě, které s vámi žije v jedné domácnosti, nejprve se přesvědčte, zda na něj máte vůbec nárok (viz box »Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě«).


Měsíční částka daňového zvýhodnění činí 967 korun, respektive 1934 korun za dítě se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce.


Tabulka č. 2


Přejděte k Tabulce č. 2 na straně 3 přiznání a do jejích prvních dvou sloupců zadejte osobní údaje dětí a do zbylých dvou počet měsíců, v nichž splníte podmínky pro uplatnění zvýhodnění.


Údaje o počtu měsíců poté sečtěte a výsledek zapište do řádku celkem. Pokud vám nebude tabulka stačit, uveďte data do zvláštní přílohy. Pro získání celkové částky daňového zvýhodnění vynásobte počet měsíců ve sloupci 3 částkou 967 a výsledek sečtěte s násobkem počtu měsíců ze sloupce 4 a částky 1934. Výsledek uveďte na řádek 72.


Řádek 70-73


Jestliže máte vyplněny všechny slevy a zvýhodnění, na které máte nárok, pokračujte tím, že na řádku 70 sečtete veškeré slevy, které uplatňujete na řádcích 62 až 69.


Poté vyjádřete rozdíl daně uvedené na řádku 60 a sumy slev uvedené na řádku 70, a výsledek zapište na řádek 71.


Pokud by výsledkem tohoto rozdílu bylo záporné číslo, vyplňte nulu. Uplatněním slev na dani totiž nelze nikdy dosáhnout »záporné daně«, tedy dostat se do situace, kdy by vám vznikl nárok na přeplatek.


Slevy neuplatněné v daňovém přiznání za rok 2010 nelze nikterak převádět do následujících období a nárok na ně propadá.


Tabulku s údaji o dětech stejně jako řádek 72 máte již vyplněný, a proto přejděte k řádku 73.


Na něj uveďte výši daňového zvýhodnění z řádku 72, které ve formě slevy na dani můžete uplatnit, maximálně však do výše vypočtené daňové povinnosti na řádku 71.


Bude-li částka vašeho daňového zvýhodnění z řádku 72 vyšší než daň po uplatnění slev na řádku 71, rozdíl uveďte na řádek 75. Ten představuje váš daňový bonus, který vám bude vrácen.


Podmínkou je, že činí nejméně 100 korun a nejvýše 52 200 korun. Pokud bude částka daňového zvýhodnění na řádku 72 nižší než daň po uplatnění slev z řádku 71, můžete na řádek 73 opsat výši daňového zvýhodnění z řádku 72.


Řádek 74-77


Nyní přejděte k řádku 74, který představuje vaší daň po uplatnění slevy na vyživované dítě. Uveďte zde rozdíl mezi řádky 71 a 73. Řádek 75 máte již vyřešený a pokud jste v minulém roce nepobírali měsíční daňové bonusy, můžete rovnou přejít k bodu 12 »Placení daně«. Jestliže jste bonusy pobírali, přejděte k řádku 76. Na něj uveďte jejich výši. Zjistíte ji z »Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění«, které by vám měl vystavit váš zaměstnavatel. Jako poslední pak v tomto oddílu přiznání vyplňte řádek 77, kam vypočtěte rozdíl mezi řádky 75 a 76. Výsledek představuje částku daňového bonusu, na který máte po zohlednění bonusů vyplacených v průběhu roku ještě nárok (kladná hodnota), popřípadě výši daňového bonusu, jež vám byla vyplacena »navíc« (záporná hodnota).


Řádek 84-90


Sedmý oddíl (viz Obr. 19) poslouží k tomu, abyste zjistili, zda-li zálohy odvedené v průběhu roku na daň z příjmů postačí k tomu, aby pokryly vaši výslednou daňovou povinnost. Oddíl vyplníte podle toho, která z následujících situací se vás týká:


Byl jsem zaměstnán a zaměstnavatel mi z příjmu odváděl zálohy - začněte hned prvním řádkem 84. Uveďte zde sumu sražených záloh v rámci vašeho zaměstnání. Zjistíte ji z »Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na tuto daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období roku 2010«, které by vám měl vystavit váš zaměstnavatel.


Pokud jste měli zaměstnavatelů v uplynulém roce více, uveďte zde součet sražených záloh.


Jestliže vám ještě před podáním přiznání zaměstnavatel provedl roční zúčtování a vrátil případný přeplatek na dani, nezapomeňte o tuto částku řádek 84 snížit.


Zálohy jsem odváděl v rámci svého podnikání - jejich výši uveďte na řá- dek 85, avšak zohledněte pouze zálohy vztahující se ke zdaňovacímu období roku 2010, které jste skutečně zaplatili do konce lhůty pro podání daňového přiznání.


Daň mi byla stanovena paušální částkou - její výši uveďte na řádek 86.


Mám úrokové příjmy ze státních dluhopisů a jsem v tuzemsku daňovým rezidentem - jejich výši uveďte na řádek 87, zohledněte však přitom pouze úroky z dluhopisů, které jste pořídili ze zvláštního vázaného účtu v bance.


Jsem v České republice daňovým nerezidentem a mám zde příjmy, z nichž mi byla sražena daň - jedná-li se o příjmy ze služeb, obchodního a technického poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti, ze svobodných povolání, licencí, autorských honorářů, úroků z poskytnutých úvěrů a půjček, pronájmu movité věci, odměn členů statutárních orgánů, popřípadě o sankce ze závazkových vztahů, pak tuto daň uveďte na řádek 87a.


Nejsem daňovým rezidentem v České republice ani v EU a z mých příjmů v Česku mi bylo sraženo zajištění daně - pak celkovou částku zajištění vyplňte na řádek 88.


Mám účet v jiném členském státu Evropské unie a tento stát mi srazil daň z úroků vyšší, než co povoluje příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění - pak částku sražené daně převyšující »povolenou« výši uveďte na řádek 89.


Minulý rok jsem kvůli insolvenčnímu řízení již jedno přiznání podával, avšak neuplatnil jsem si žádnou slevu ani jiné daňové zvýhodnění - pak uveďte daň zaplacenou na základě tohoto přiznání na řádek 90.


Řádek 91


Přejděte k řádku 91. Na něj uveďte rozdíl vaší daňové povinnosti z řádku 74 a záloh, které jste vyplnili na řádcích 84 až 90.


Pokud vám vyšla záporná částka, můžete se radovat, protože vám ji stát vrátí. Máte-li v řádku 91 kladnou částku, budete muset naopak sáhnout do vaší peněženky.


Nyní už víte, jak na tom s daní z příjmů za loňský rok jste. V rámci přiznání se nyní posouváte do cíle, kde už na vás čeká jen splnění formalit.

 


reklama:
reklama


 


Na čtvrté straně daňového přiznání (viz Obr. 20) uveďte ke každému z jednotlivých druhů příloh připojených k přiznání i počet jejich listů. Pamatujte, že veškeré přikládané dokumenty musejí být originály, popřípadě úřední překlady, jsou-li v cizím jazyce. Některé z nich přitom k přiznání přikládat musíte povinně, jiné přikládáte pouze dobrovolně:

 

Povinné přílohy


Máte-li obsah pro Přílohu č. 1, Přílohu č. 2 nebo Přílohu č. 3, k přiznání je musíte přiložit.


Vedete-li účetnictví, máte navíc povinnost přiložit také vaši účetní závěrku, tj. rozvahu a výkaz zisků a ztrát.


Máte-li příjmy ze zaměstnání, pak musíte doložit své potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, jež by vám měl vystavit váš zaměstnavatel.


Máte-li příjmy ze zahraničí a u nich nárok na vyloučení dvojího zdanění, nezapomeňte také vyplnit jejich seznam (formulář naleznete na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2011/5405b_2.pdf).


Nepovinné přílohy


Zbylé přílohy ve výše uvedeném seznamu můžete k přiznání přiložit dobrovolně.


Jde především o doklady, na základě kterých si uplatňujete nezdanitelné částky základu daně či odčitatelné položky.


Některé přitom nejsou v seznamu uvedeny, ačkoliv je vhodné je k přiznání přikládat. Jde například o potvrzení o studiu vašeho zletilého dítěte, čestné prohlášení manželky/manžela, že její/jeho příjmy nepřesahují částku 68 tisíc korun ročně, čestné prohlášení manželky/manžela, že si v daňovém přiznání neuplatňuje úroky z úvěru na bytové potřeby atd.


Počet listů těchto příloh uveďte na řádek "Další přílohy výše neuvedené".


Prohlášení


Nyní pokračujte vyplněním prohlášení (viz Obr. 21). V případě, že si daňové přiznání zpracováváte a podáváte sami, přeskočte oblast »Údaje o zástupci« a přejděte rovnou k vyplnění data vypracování daňového přiznání a dokument podepište.


Pokud přiznání podáváte jako něčí zástupce, uveďte své osobní údaje a kód typu zastupování:


1 - zákonný zástupce,

2 - ustanovený zástupce,

3 - společný zástupce, smluvní zástupce,

4a - obecný zmocněnec - fyzická osoba i právnická osoba,

4b - fyzická osoba daňový poradce nebo advokát,

4c - právnická osoba vykonávající daňové poradenství.


Žádost o vrácení přeplatku


V tuto chvíli máte již přiznání hotové a zbývá jej jen odeslat na finanční úřad a zaplatit případný nedoplatek (více viz část »Kam a kdy zaplatit daň« na str. 4). Pokud vám naopak vyšel přeplatek na dani, můžete si ještě prostřednictvím přiznání požádat o jeho vrácení. Stačí, abyste na poslední straně dole vyplnili jednoduchou žá- dost (viz Obr. 22). Finanční úřad má na vrácení přeplatku čas až do uplynutí 30 dní od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, tj. do 1. května 2011 pro termín podání do 1. dubna 2011 a do 1. srpna 2011 pro termín podání do 1. července 2011.

 

Máte příjem ze závislé činnosti?


Ano - přejděte na bod 1
Ne - pokračujte dále
Máte příjem z podnikání (ze živnosti, autorských honorářů, z jiného podnikání)?
Ano - přejděte na bod 2
Ne - pokračujte dále
Máte úrokové příjmy ze směnky, podnikatelského účtu, poskytnutých úvěrů a půjček či příjmy z úroků z prodlení nebo příjmy z prodeje předkupních práv k cenným papírům?
Ano - přejděte na bod 3
Ne - pokračujte dále
Máte příjem z pronájmu nemovitostí nebo z dlouhodobého pronájmu movitého majetku?
Ano - přejděte na bod 4
Ne - pokračujte dále
Máte jiný příjem, který nespadá do výše uvedených kategorií?
Ano - přejděte na bod 5
Ne - přejděte na bod 6


Příjmy jen ze zaměstnání


Pan Novák je celý rok zaměstnaný v tuzemsku, žije zde spolu se svou manželkou.
V měsících červenec a srpen pracoval brigádně i na Slovensku, kde si za tuto dobu vydělal 1500 eur hrubého, slovenská daň činila 285 eur.
Z tuzemského potvrzení zaměstnavatele za rok 2010 vyplývá následující:
úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků - 276 000 korun,
úhrn povinného pojistného ze zúčtovaných příjmů - 93 840 korun,
základ daně - 369 840 korun,
záloha na daň z příjmů - 55 620 korun.
Vzhledem k tomu, že pan Novák celý rok žije v České republice, bude zde považován za daňového rezidenta a bude zde muset zdanit své celosvětové příjmy.
Na řádek 31 proto uvede součet tuzemské roční hrubé mzdy a slovenské mzdy, tj. 276 000 + 37 905 (tzn. 1500 eur) korun.
Pro přepočet z eur využije pan Novák kurz stanovený Generálním finančním ředitelstvím.
Na řádek 32 uvede částku v tuzemsku odvedeného pojistného, tj. 93 840 korun, a zvýší ji o fiktivní pojistné ze svých slovenských příjmů (12 888 korun), vypočtené jako násobek koeficientu 0,34 a hrubé mzdy ve výši 37 905 korun.
Poté vyplní řádek 34, kde uvede součet předešlých řádků, tj. Vepíše 420 633 korun.
Jako poslední uvede do výpočtu základu daně ze zaměstnání součet slovenské hrubé mzdy a fiktivního pojistného ze slovenských příjmů - 50 793 korun.
Podle česko-slovenské smlouvy o zamezení dvojímu zdanění bude slovenská daň započtena na daň v tuzemsku.
Pro pana Nováka však bude výhodnější, když zvolí metodu vynětí, neboť tuzemská daň bude i přes nižší sazbu, v důsledku navýšení o fiktivní pojistné, vyšší než na Slovensku.
Pan Novák proto o slovenské příjmy zvýšené o fiktivní pojistné sníží řádek 36a, a tím dojde k jejich vynětí ze zdanění v tuzemsku.


Mzdu ze zahraničí do přiznání uvedete, ale nezdaníte. Další postup při vyplňování přiznání bude záviset na tom, v jakém státě jste své zaměstnávání vykonávali.


Položky, které základ daně zvyšují


Závazek, který zanikl jinak než jeho splněním, započtením, splynutím práva s povinností u jedné osoby, dohodou mezi věřitelem a dlužníkem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje závazkem novým, a narovnáním podle zvláštního právního předpisu; toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí.
Neuhrazený závazek, od jehož splatnosti uplynulo 36 měsíců; toto ustanovení se přitom týká pouze těch závazků, které bylo možno uplatnit do výdajů bez ohledu na jejich úhradu.
Částky neoprávněně zkracující příjmy, mezi něž patří například nepeněžní příjmy obdržené poplatníkem v rámci nebo prominuté pohledávky u poplatníků nevedoucích účetnictví.
Daňově neuznatelné náklady uvedené především v § 25 zákona o daních z příjmů; mezi ně patří výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, výdaje nad limity stanovené zákonem, výdaje na reprezentaci, občerstvení a dary, výdaje na osobní spotřebu poplatníka.
Výdaje, jež souvisely s předchozím obdobím, a proto jste je uplatnili ve svém minulém přiznání, a až letos se vám objevily v účetnictví.
U zaměstnavatele, který vede účetnictví, částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které srazil, ale neodvedl do konce ledna.
U poplatníka, který nevede účetnictví, částku zrušené zákonné rezervy (dříve daňově uznatelný náklad).
V souvislosti s ukončením nebo přerušením vašeho podnikání, pokud si nevedete účetnictví, například hodnota nespotřebovaných zásob.


Položky, které základ daně snižují


Příjem zdaněný v předchozích zdaňovacích obdobích.
Neuhrazené smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů - u poplatníka, který vede účetnictví.
Částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, o které byl zvýšen základ daně v minulém zdaňovacím období, došlo-li k jejich odvedení - u poplatníka, který vede účetnictví.
Výdaje, které jsou daňově uznatelné, jen pokud byly zaplaceny (smluvní pokuty), dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření.
Částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, nebo částky nezahrnuté do výdajů, které mohou být daňově uznatelné.
Závazek nebo jeho část zaniklá splněním, započtením nebo splynutím, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Dividendy, neboli příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní.
Zaúčtované příjmy související s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (například příjem z prodeje tzv. »nadlimitních« automobilů).
Hodnota některých neuhrazených závazků v souvislosti s ukončením nebo přerušením podnikání u poplatníka, který nevede účetnictví.


80 procent
Tolik činí výdajový paušál pro řemeslné živnosti.


Jak na příjmy z podnikání


Pan a paní Novákovi podnikají.
Pan Novák dosáhl v roce 2010 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun.
Dále pan Novák působil ve sdružení řemeslníků a v roce 2010 jeho prostřednictvím dosáhl příjmů ve výši 500 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují účastníci sdružení rovným dílem.
Pan Novák také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něj jako spolupracující osobu převede za rok 2010 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun.
Pan Novák uplatňoval v minulých letech výdaje paušálem a chtěl by do budoucna tento způsob zdanění zachovat.
Vzhledem k tomu, že pan Novák nemá povinnost vést účetnictví ani daňovou evidenci, zaškrtne v úvodu přílohy, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů.
Na řádku 101 sečte své příjmy, tj. 1 800 000 + 500 000 = 2 300 000 korun.
Své výdaje vyčíslí s využitím svého paušálu a uvede je na řádek 102.
Protože je pan Novák řemeslník, jeho paušál činí 80 % jeho příjmů. Výdaje tedy budou
0,8 x 2 300 000 = 1 840 000 korun.
Řádek 104 představuje zisk pana Nováka ve výši 460 000 korun.
Na řádcích 105, 106 uvede 0, protože nemá žádnou položku, která by měla zvýšit nebo snížit jeho základ daně.
Protože paní Nováková není pro pana Nováka spolupracující osobou, bude i na řádku 108 vyplněna 0.
Naopak pan Novák pro paní Novákovou spolupracující osobou je, a proto na řádku 109 uvede příjem 50 000 korun, který na něj manželka rozděluje.
Na řádek 110 ještě zapíše výdaje 30 000 korun, připadající na něj z manželčiných výdajů.
Dílčím základem pana Nováka tak bude částka 480 000 korun.
Nyní musí ještě vyplnit doplňující údaje přílohy.
Část A se ho týkat nebude, protože nevede účetnictví.
V části B uvede název své řemeslné živnosti, což je jeho převažující činnost.
Do sazby výdajů zadá 80 %, do příjmů znovu hodnotu 2 300 000 korun a do výdajů 2 160 000 korun, obojí tedy bez částek převzatých od manželky.
Část C pan Novák přeskočí, protože během roku 2010 nezahajoval, neukončoval, neobnovoval ani nepřerušoval své podnikání.
Nevyplní ani část D, E, G a I, protože se ho netýkají.
Až do části F vyplní údaje o účastnících sdružení a v části H uvede údaje o manželce, která na něj rozděluje příjmy.


Podíl, který připadne na spolupracující osobu, nemusí odpovídat její skutečné míře spolupráce.


Dividendy a úroky ze zahraničí musíte zdanit u nás.


Jak na příjmy z pronájmu


Novákovi od letošního roku celoročně pronajímají chatu, kterou zakoupili dva roky po svatbě v roce 2006, za 550 tisíc korun za rok.
Pan Novák zakoupil v roce 2010 k úpravě okolí chaty za 50 tisíc korun sekací traktůrek, který od počátku napůl pronajímá sousedovi.
Za pronájem chaty obdrželi Novákovi v roce 2010 35 tisíc korun, za spotřebované energie v chatě 2500 korun a pan Novák dostal v roce 2010 od souseda za pronájem traktůrku 5 tisíc korun.
V roce 2010 Novákovi provedli na chatě opravy za 8 tisíc korun a zaplatili daň z nemovitosti ve výši 550 korun.
Novákovi se musí dohodnout,
kdo z nich uvede oba dva příjmy z pronájmu ve výši 40 tisíc korun do svého přiznání.
Příjem za spotřebované energie v pronájmu nezohlední ani jeden z nich.
Dále se musí rozhodnout, jestli budou vykazovat výdaje paušálem, nebo budou evidovat skutečné výdaje.
Klíčem k jejich rozhodnutí bude porovnání výhodnosti obou variant, tzn. zda by paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů ve výši 40 tisíc korun, tj. 12 tisíc korun, byly vyšší nebo nižší než skutečné výdaje.
Skutečnými výdaji mohou být:
- odpisy chaty, které by při použití zrychlené metody odpisování mohly být v prvním
roce odpisování 18 334 korun,
- náklady na provedené opravy ve výši 8 tisíc korun,
- zaplacená daň z nemovitosti ve výši 550 korun,
- 50 % z odpisů u sekacího traktůrku, tj. v případě zrychlených odpisů v prvním roce odpisování 5000 korun.
Novákovým se tedy vyplatí uplatnit výdaje ve skutečné výši, protože jsou vyšší, než by byly paušální.
Bude-li příjem z pronájmu uvádět do svého přiznání pan Novák, zaškrtne v úvodu přiznání políčko »Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů« a příjem 40 000 korun uvede na řádek 201.
Skutečné výdaje ve výši 31 884 korun pak vypíše na řádek 202. Zisk ve výši 8116 korun pan Novák uvede na řádek 203 a současně i 206.


Jak naložit s ostatními příjmy


Pan Novák si v roce 2008 pořídil dílnu za 250 tisíc korun a garáž za 80 tisíc korun.
Plánoval, že v nich bude podnikat.
K tomu však nedošlo, rozhodl se proto obojí prodat.
Ze zahrady za dílnou stačil ještě očesat broskve a prodat je do místní moštárny za 19 000 korun.
V roce 2010 kromě toho zdědil a následně prodal i byt po své matce, která v něm
před svou smrtí žila 21 let.
Celkem v roce 2010 obdržel 19 tisíc korun z prodeje broskví, 210 tisíc korun z prodeje dílny, 100 tisíc korun z prodeje garáže a 2 500 000 korun z prodeje bytu. Na dani z převodu nemovitostí odvedl 9300 korun.
Pan Novák musí zdanit pouze prodej dílny a garáže.
Prodej broskví bude osvobozen, neboť nepřesáhl hodnotu 20 tisíc korun za rok.
Dále bude osvobozen i prodej bytu, neboť splní podmínky pro osvobození (viz box »Zdaňovat nemusíte tyto příjmy« na str. 5) - matka pana Nováka v něm žila déle než pět let.
Příjem z prodeje zbylých dvou nemovitostí zdanit musí, uvede proto ve sloupci 1 ve výpočtové tabulce písmeno B, do sloupce 2 uvede v souhrnné částce příjmy 310 tisíc korun a do sloupce 3 výdaje 339 300 korun.
Rozdíl mezi oběma hodnotami ve výši -29 300 korun uvede do sloupce 4 a sloupec 5 ponechá prázdný.
Do součtového řádku tabulky uvede do sloupce 4 hodnotu nula a na řádky 207 a 208 pod tabulkou vždy hodnotu 310 000. Tím mu na řádku 209 vyjde opět hodnota nula.


Ztrátu z prodeje akcií nebo bytu si neodečtete.


Zisk z podnikání si můžete snížit o ztrátu z pronájmu.


Co jsou bytové potřeby


Výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby.
Koupě pozemku, pokud na něm bude do 4 let od uzavření úvěrové smlouvy zahájena výstavba některé ze staveb zmíněných v předchozím bodě, anebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytového nebo rodinného domu či bytu.
Koupě bytového nebo rodinného domu (v obou případech se může jednat i jen o rozestavěné stavby) a koupě bytu.
Údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví, nájmu nebo v užívání.
Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu.
Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání dědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného nebo bytového domu.
Úhrada za převod členských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní společnosti uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného ožívání bytu.
Splacení úvěru nebo půjčky (tzv. Refinancování) použitých na financování výše uvedených bytových potřeb.


Odečtete si i úroky na byt, kde bydlí vaše děti nebo rodiče.


300 tisíc korun
za rok zaplacených na úrocích v rámci hypotéky si můžete odepsat.


Zahraniční daň odečtete jen do výše odpovídající české daně.


Jak na slevy


Pan Novák v lednu 2010 úspěšně zakončil magisterské studium a v únoru oslavil své 26. narozeniny.
Do zaměstnání nastoupil až k 1. březnu, aby mohl pomoci své těhotné přítelkyni s přípravou jejich svatby, kterou si naplánovali na začátek dubna.
Krátce po svatbě, ještě v tomtéž měsíci, se jim narodila holčička.
Manželka pana Nováka až do nástupu na mateřskou dovolenou podnikala, ale příliš se jí nedařilo a vykázala ztrátu 20 tisíc korun (příjmy 50 tisíc korun, výdaje 70 tisíc korun).
Kromě těchto příjmů pobírala pouze peněžitý příspěvek v mateřství (63 tisíc korun), rodičovský příspěvek (30 400 korun) a bylo jí vyplaceno porodné (13 tisíc korun).
V prvé řadě má pan Novák nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.
Slevu na manželku by si pan Novák mohl uplatnit za měsíce květen-prosinec.
Nejdříve je však nutné zjistit, jak vysoké jsou příjmy manželky za rok 2010.
Rodičovský příspěvek ani porodné se pro tyto účely do jejích příjmů nezapočítávají. Zbylé příjmy (50 tisíc + 63 tisíc korun) však převyšují hranici 68 000 korun pro nárok uplatnění slevy, a tak si pan Novák slevu na manželku nebude moci od daně odečíst.
Daňové zvýhodnění na dcerku náleží panu Novákovi již od měsíce, ve kterém se narodila (tj. 9 x 967).
V úvahu připadá ještě sleva na studenta, kterou si pan Novák bude moci uplatnit za měsíc leden, ve kterém zakončil studium a ještě za měsíc následující, jelikož v něm nevykonával výdělečnou činnost a na počátku měsíce splňoval i věkový limit 26 let.
Výše slevy za tyto dva měsíce dosahuje 670 korun.
Pan Novák si tak bude moci svou daň za rok 2010 snížit celkem o 34 213 korun (24 840 + 8703 + 670 korun).
Kdyby jeho daň před uplatněním slev byla nižší než tato částka, vznikne mu nárok na daňový bonus, a to maximálně ve výši 8703 korun.

 

Pravidla týkající se zvýhodnění na dítě


Vyživovaným dítětem může být dítě až do 26 let. Po dovršení 18 let je však podmínkou, že studuje na střední škole
(s výjimkou dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia, kdy si dítě zároveň vydělává nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti) nebo vysoké škole.
Dítě starší 18 let by vám ze školy mělo donést potvrzení o studiu, které přiložte k daňovému přiznání.
Nárok na daňové zvýhodnění na dítě narozené v roce 2010 doložíte kopií jeho rodného listu.
Zvýhodnění uplatněte již za měsíc, v němž se dítě narodilo, popřípadě začalo studovat.
Pro využití zvýhodnění není nutné, aby se jednalo přímo o dítě vlastní, zvýhodnění můžete uplatnit i pro děti osvojené, v náhradní péči nebo děti druhého z manželů.
Pokud dítě například z důvodu studia nebo léčení dočasně pobývá mimo domácnost, není to důvodem pro to, aby vám byl odepřen nárok na daňové zvýhodnění.
Uplatnění zvýhodnění nebrání to, že si vaše dítě při studiu vydělává.
Daňové zvýhodnění si může uplatnit vždy jen jeden z poplatníků, s nimiž dítě žije v domácnosti.
Pro nárok na daňový bonus musí vaše celkové příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, kapitálového majetku a pronájmu za rok 2010 činit alespoň 48 tisíc korun.
Nemáte-li dostatečné příjmy, zvýhodnění na vaše dítě mohou uplatnit i jeho prarodiče, žijí-li s ním v jedné domácnosti.
Jste-li v tuzemsku daňovým nerezidentem, musí vaše příjmy z České republiky představovat alespoň 90 procent vašich celosvětových příjmů.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

10.02.2011 - 10:34:53

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

21.10.2008 - IQ tipy pro gurmetský zážitek

Nejchutnější a taky nejdražší jsou jikry vyzy velké, takzvané beluga. ...

04.06.2009 - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - Obrana proti daňové kontrole

Při sporech s finančním úřadem vám potřebné argumenty dodají judikáty.

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

18.06.2017 - První boutique hotel na Šumavě láká na delikatesy francouzského šéfkuchaře

Restaurace Nebespán v Kašperských Horách je synonymem špičkové zážitkové gastronomie ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2020 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.